Levy­sep­pä­hit­saa­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me levy­sep­pä­hit­saa­jaa Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la vaki­tui­nen levy­sep­pä­hit­saa­jan työ asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat pää­osin puik­ko­hit­saus vers­taal­la. Ajoit­tain työ­teh­tä­viin kuu­luu myös asen­nus­teh­tä­vät asiak­kai­den luo­na ympä­ri Suo­mea. Koh­teen mukaan työ­mat­koil­la voi­daan yöpyä. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta levy­sep­pä­hit­saa­jan työs­tä, eri­tyi­ses­ti puik­ko­hit­saa­mi­ses­ta, pii­rus­tus­ten luvus­ta ja asen­nus­teh­tä­vis­tä. Päte­vyys­luo­kat tulee olla voi­mas­sa ja b‑ajokortti on toi­vot­ta­va. Haki­jan eduik­si lue­taan mm. työturva‑, tuli­työ­kort­ti ja metal­lia­lan kou­lu­tus, mut­ta ne eivät ole pakollisia.

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­pai­kan alan­sa vakiin­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Vers­taal­la työs­ken­te­lyn lisäk­si työs­sä pää­see ajoit­tain teke­mään asen­nuk­sia asiak­kai­den luo­na. Yri­tys sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien varrella.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 18.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 1.7.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7713336