Levy­sep­pä­hit­saa­ja Rus­koon, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me sär­mäys­tai­tois­ta levy­sep­pä­hit­saa­jaa Ruskoon!

Työn kuvaus

Tar­jol­la vaki­tui­nen levy­sep­pä­hit­saa­jan työ täy­den­tä­viä teräs­ra­ken­tei­ta val­mis­ta­val­le asiak­kaal­lam­me. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat pää­osin kokoon­pa­no­teh­tä­vät, hit­saus ja sär­mäys. Tar­vit­taes­sa teh­tä­viin voi kuu­lua myös kasat­tu­jen raken­tei­den asen­nus­työt asiak­kai­den luo­na Pir­kan­maan alu­eel­la. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Useam­man vuo­den aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta levy­sep­pä­hit­saa­jan työs­tä, niin kokoonpano‑, kuin hit­saus­puo­lel­ta­kin. Myös pii­rus­tus­ten luku­tai­to, sär­mäys­tai­to ja kyke­ne­väi­syys itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn vaa­di­taan teh­tä­vään. Haki­jan eduik­si lue­taan mm. alan kou­lu­tus, päte­vyys­luok­kien voi­mas­sao­lo, työ­tur­va- ja tuli­työ­kort­ti, mut­ta ne eivät ole pakollisia.

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­pai­kan alal­laan vakiin­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si. Asiak­kaam­me tar­jo­aa vaih­te­le­van työn teräs­ra­ken­tei­den parissa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9594103