Levy­sep­pä­hit­saa­ja (MAG), Kaa­ri­na, Tur­ku, Piikkiö

Apex-Mari­ne Oy etsii levyseppähitsaajaa!

Asiak­kaam­me Apex-Mari­ne Oy on kaa­ri­na­lai­nen hit­saa­va kone­pa­ja, joka toi­mii eten­kin meri- ja lai­va­teol­li­suu­den metal­li­töi­den ali­han­kin­tay­ri­tyk­se­nä. Kas­va­van yri­tyk­sen kone­pa­ja toi­mii Piik­kiös­sä. Yri­tyk­sen eri­kois­osaa­mi­seen kuu­lu­vat nope­aa rea­goin­tia vaa­ti­vat asennus‑, hitsaus‑, kokoon­pa­no- ja kor­jaus­koh­teet. Esi­val­mis­tus ja kap­pa­le­ta­va­ra­toi­mi­tuk­set onnis­tu­vat hyvien yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä yhtiön laa­jan ver­kos­ton kautta.

Työn kuvaus:

Haus­sa on metal­li- ja lai­va­teol­li­suu­den tun­te­va levy­sep­pä­hit­saa­ja pit­kä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työn on mah­dol­lis­ta kehit­tyä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Apex-Mari­nen pal­ve­luk­ses­sa. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Piik­kiös­sä, mut­ta töi­tä teh­dään myös asen­nus­koh­teis­sa kuten Var­si­nais-Suo­men tela­koil­la. Suu­rim­man osan aikaa työt teh­dään lähie­täi­syy­del­lä, mut­ta toi­si­naan työn­te­ki­jäl­tä odo­te­taan mah­dol­li­suut­ta myös liik­ku­vaan työ­hön.
Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan, mut­ta mitä nopeam­min sen parempi.

Tar­jol­la on moni­puo­li­nen, vas­tuul­li­nen ja pit­kä­ai­kai­nen työ kas­va­vas­sa metal­li­pa­jas­sa, jos­sa nou­da­te­taan kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja ja työs­ken­nel­lään vaih­te­le­vien pro­jek­tien paris­sa. Työ­hön saa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, mut­ta työs­sä menes­tyäk­seen aiem­paa metal­lia­lan koke­mus­ta on jo löy­dyt­tä­vä aina­kin vähän.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me haki­jal­ta suju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja jon­kin­lais­ta piirustuksenlukutaitoa.

Odo­tam­me haki­jan osaa­van teräk­sen hit­sauk­sen ja omi­nai­suu­det jo hyvin, mut­ta tun­te­mus ros­te­rin, hapon­kes­tä­vän ja/tai alu­mii­nin hit­saa­mi­ses­ta kat­so­taan aina eduk­si.
Haki­jal­ta odo­te­taan vähin­tään MIG/­MAG-hit­sauk­sen tun­te­mus­ta, mut­ta puik­ko- ja TIG-hit­sauk­sen osaa­mi­nen oli­si tie­tys­ti hie­no lisä.

Eduk­si kat­so­taan myös kaik­ki aiem­pi koke­mus tuo­tan­to- tai teol­li­suus­työs­tä, englan­nin kie­len tai­to, tru­kin­ajo­tai­to sekä tie­tys­ti halu työs­ken­nel­lä metal­li­teol­li­suu­den ja kyky irro­ta komen­nuk­sil­le sil­loin tällöin.

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • muka­van työyh­tei­sön ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työtehtäviin.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:  

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren (arki­sin klo 9–16) p.020 712 9602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Tur­ku, Piik­kiö, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian, sovittavissa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13558817