Levy­sep­pä­hit­saa­ja, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me hit­saa­jaa vaki­tui­seen työhön!

Työn kuvaus:

Levy­sep­pä­hit­saa­ja­na työ­si on pää­osin mus­tan rau­dan mig-hit­saa­mis­ta. Lisäk­si käy­tät levy­työ­ko­nei­ta, kuten man­ke­lia ja sahaa.

Odo­tam­me:

-työ­ko­ke­muk­sen kaut­ta saa­vu­tet­tua mig-hitsaustaitoa

-kuvan­lu­ku­tai­toa

-oma-aloit­teis­ta asen­net­ta ja halua oppia uutta

-Suo­men kie­len taitoa

Eduk­si kat­so­taan alan kou­lu­tus ja sekä tig-hitsaustaito.

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ­paik­ka jo pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yrityksestä.Töitä teh­dään muka­van työ­po­ru­kan kans­sa ja tili­päi­vi­nä miel­tä läm­mit­tää kil­pai­lu­ky­kyi­nen palk­ka. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta myö­hem­min sinun on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä suo­raan asiak­kaan omil­le kirjoille.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986. 

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 10.2.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 27.1.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6252117