Lei­pu­ri, Tampere

Munk­ki­mie­het Oy on vuon­na 1983 alkun­sa saa­nut tam­pe­re­lai­nen lei­po­mo, joka val­mis­taa her­kul­li­sia lei­po­mo­tuot­tei­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Yri­tyk­sel­lä on myös suo­sit­tu­ja kah­vi­loi­ta, jois­sa voi naut­tia pait­si mauk­kais­ta lei­po­mo­tuot­teis­ta myös välit­tö­mäs­tä tun­nel­mas­ta. Munk­ki­mie­hil­lä on erin­omai­nen mai­ne alal­laan, ja nyt yri­tys etsii hyvän­tuu­li­seen poruk­kaan­sa ammat­ti­tai­tois­ta leipuria.

Työn kuvaus:

Lei­pu­ri­na val­mis­tat Munk­ki­mie­het Oy:n suo­lai­sia ja makei­ta pakas­te­tuot­tei­ta, kuten munk­ke­ja, pii­ra­koi­ta, donit­se­ja ja pas­tei­joi­ta, pii­ra­koi­ta ja säm­py­löi­tä. Töi­tä teh­dään arki­sin klo 4:00–24:00 väli­se­nä aika­na, 37,5 h / vko.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn­ku­van her­kul­lis­ten lei­po­mo­tuot­tei­den paris­sa. Pää­set työs­ken­te­le­mään yri­tyk­ses­sä, joka tois­tu­vas­ti notee­ra­taan elin­tar­vi­kea­lan vah­vim­pien yri­tys­ten jouk­koon ja joka on saa­nut tuot­teil­leen ja työl­leen merk­ke­jä laa­dus­ta, kuten Avain­lip­pu-tun­nuk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

-vähin­tään vuo­si tuo­ret­ta työ­ko­ke­mus­ta lei­pu­rin tehtävistä

-käsin­lei­von­ta­tai­toa

-hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja oma­toi­mis­ta asennetta

-suo­men kie­len taitoa

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si paris­sa minuu­tis­sa, niin soi­tam­me sinul­le kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, p. 040 1968986 tai lait­taa säh­kö­pos­tia aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 7.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5718075