Lei­pu­ri, Naantali

Haem­me lei­pu­ria asiak­kaal­lem­me pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Pian Paka­ri Oy on läm­min­hen­ki­nen naan­ta­li­lai­nen per­hey­ri­tys. Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 2020 ja se onkin jo löy­tä­nyt paik­kan­sa asiak­kai­den sydä­mis­tä val­mis­ta­mal­la toi­nen tois­taan her­kul­li­sem­pia lei­po­mo­tuot­tei­ta ja ruo­ka-annok­sia. Pian Paka­rin pää­tuot­tei­ta ovat käsin lei­vo­tut arte­saa­ni­säm­py­lät ja ‑lei­vät sekä eri­lai­set makeat lei­von­nai­set. Yri­tys on laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa alku­vuo­des­ta ja käyn­nis­tä­nyt uuden lei­po­mon Naan­ta­liin mah­dol­lis­taen tuo­tan­to­mää­rän kas­vun ja täs­tä tuo­tan­to­yk­si­kös­tä hoi­de­taan toi­mi­tuk­set päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pal­le ja muil­le yri­tys­asiak­kail­le. Yri­tys pal­ve­lee kulut­ta­ja-asiak­kai­taan Rai­sion bistrossaan.

 

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let täs­sä työ­teh­tä­väs­sä lei­pu­ri­na uudes­sa Naan­ta­lin lei­po­mos­sa, val­mis­taen lei­po­mo­tuot­tei­ta kuten lei­von­nai­sia, arte­saa­ni­lei­pää ja ‑säm­py­löi­tä laa­duk­kais­ta raa­ka-aineis­ta. Kaik­ki tuot­teet lei­vo­taan käsin, joten pää­set todel­la hyö­dyn­tä­mään käden­tai­to­ja­si. Tuot­tei­ta val­mis­te­taan jäl­leen­myy­jil­le päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­poil­le Turun ja Pir­kan­maan alueille.

Työ­ai­ka on arki­sin klo 6–14. Työ­paik­ka­si sijait­see Naan­ta­lin Luo­la­lan teollisuusalueella.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pidem­piai­kai­sen työn läm­min­hen­ki­ses­sä per­hey­ri­tyk­ses­sä, jos­sa panos­te­taan raa­ka-ainei­den laa­tuun ja käsin teh­tä­vään tai­dok­kaa­seen lei­po­mo­työ­hön. Pää­set osak­si tai­do­kas­ta ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­vaa työ­tii­miä ja pää­set työs­ken­te­le­mään uusiin tuo­tan­to­ti­loi­hin sisäl­täen ajan­mu­kai­set työvälineet.

Täs­sä työs­sä saat mah­dol­li­suu­den kehit­tyä ammat­ti­lai­se­na yri­tyk­ses­sä, jos­sa sinua kan­nus­te­taan kehit­tä­mään uusia ideoi­ta ja val­mis­tet­ta­via tuotteita.

Odo­tam­me:

Etsim­me iloi­sel­la ja inno­va­tii­vi­sel­la asen­teel­la varus­tet­tua lei­pu­riam­mat­ti­lais­ta, jol­la on halua kehit­tää omaa ammat­tio­saa­mis­ta. Toi­vom­me sinul­ta myös kiin­nos­tus­ta uusien lei­po­mo­tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen sekä aitoa intoa leivontatyöhön.

Odo­tam­me sinul­ta alal­le sovel­tu­vaa kou­lu­tus­poh­jaa, jon­kin ver­ran työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä sekä täy­si-ikäi­syyt­tä. Toi­voi­sim­me myös, että pys­tyi­sit aloit­ta­maan työs­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16)
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 25.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7150134