Lei­pu­ri lau­an­tai­vuo­roon, Espoo

Haem­me nyt lei­pu­ria lau­an­tai­vuo­roon Isos­sa Ome­nas­sa sijait­se­vaan lei­po­moon. Sopii mai­nios­ti vaik­ka­pa lisä­tie­nes­te­jä etsivälle!

Työn kuvaus

Tar­jol­la nyt lau­an­tai­lei­pu­ril­le töi­tä Espoon Isos­sa Ome­nas­sa sijait­se­vas­sa leipomossa!

Tar­jol­la tilai­suus lisä­tä nyky­työ­hö­si oman alan työ­tun­te­ja – tai ehkä­pä läh­teä kehit­tä­mään tai­to­ja­si mat­kal­la koh­ti mes­ta­ri­lei­pu­ria? Päi­vit­täi­seen työ­hö­si kuu­luu eri­lai­sia leipurin/kondiittorin teh­tä­viä makei­den ja suo­lais­ten lei­von­nais­ten val­mis­te­lun paris­sa. Koris­te­let kak­ku­ja ja val­mis­te­let her­kul­li­set ja näyt­tä­vät tuot­teet toi­mi­tet­ta­vak­si asiakkaille.

Tar­joam­me

Tar­joam­me muka­van lei­pu­rin työn lau­an­tain­vuo­ros­sa erit­täin hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Saat teh­tä­vään erit­täin hyvän pereh­dy­tyk­sen ja kat­ta­van ohjauk­sen alan ammat­ti­lais­ten avus­tuk­sel­la käsi­lei­von­nas­ta konei­den käyt­töön. Pää­set näyt­tä­mään kon­diit­to­rin ammat­ti­tai­to­si näyt­tä­vien kak­ku­jen ja mui­den lei­von­nais­ten val­mis­tuk­ses­sa ja koristelussa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me työn­sä osaa­vaa, moti­voi­tu­nut­ta lei­pu­ria, jol­la on joko lei­po­moa­lan kou­lu­tus tai vähin­tään muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­mus vas­taa­vis­ta alan töis­tä. Voi­mas­sa ole­va hygie­nia­pas­si sekä täy­si-ikäi­syys ovat ehdot­to­mia edel­ly­tyk­siä työlle.

Toi­vom­me, että innos­tut aidos­ti kak­ku­jen ja mui­den tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­ta ja vii­meis­te­lys­tä, ja arvos­tat kau­nis­ta lop­pu­tu­los­ta. Arvos­tam­me reip­paut­ta, nopeut­ta ja ennen kaik­kea halua kehit­tyä lei­pu­rin ammat­ti­tai­dos­sa. Työs­sä tar­vi­taan myös oma­toi­mis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä meil­le hake­muk­se­si muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa ja ker­ro, mik­si juu­ri sinä oli­sit etsi­mäm­me lauantaileipuri?

 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 737 3900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 3.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8846695