Lei­pu­ri-kon­diit­to­ri, Vantaa

Lei­pu­ri-kon­diit­to­ri Vantaalle

Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu tur­ku­lai­nen per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka­lei­vän val­mis­tus. Pit­kän koke­muk­sen tuo­mal­la ammat­ti­tai­dol­la lei­vom­me sekä perin­tei­set tuot­teet, että nyky­päi­vän suo­ma­lai­seen ruo­ka­pöy­tään kuu­lu­vat säm­py­lät ja pala­lei­vät. Vaka­va­rai­sen yri­tyk­sem­me lii­ke­vaih­to on yli 20 milj. €. Laa­duk­kaat tuot­teem­me val­mis­tam­me noin 150 lei­po­moa­lan ammat­ti­lai­sen voi­min lei­po­mos­sam­me Turus­sa sekä nel­jäs­sä myy­mä­lä­lei­po­mos­sa.

Lei­po­mo Salo­nen hakee lei­pu­ri-kon­diit­to­ria kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen myy­mä­lä­lei­po­moom­me Jum­bon City­mar­ke­tiin. Työs­sä­si tulet toi­mi­maan lei­pu­ri-kon­diit­to­ri­na eri­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä laa­jan kone­kan­nan paris­sa. Työ on jok­seen­kin fyy­sis­tä. Työ­tä teh­dään maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 4:30 ja 18:00 välil­lä.

Toi­vom­me sinulta:

  • lei­pu­ri-kon­diit­to­rin kou­lu­tus­ta tai työ­ko­ke­mus­ta lei­pu­ri-kon­diit­to­rin työstä
  • kykyä itse­näi­seen ja tiimityöskentelyyn
  • rei­pas­ta asennetta
  • käsin­lei­von­ta­tai­to kat­so­taan eduksi 

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5710396