Lei­pu­ri-kon­diit­to­ri Espoo­seen ja Van­taal­le!, Espoo, Vantaa

Lei­pu­ri-kon­diit­to­ri Espoo­seen ja Vantaalle! 

Etsim­me nyt asiak­kaal­lem­me lei­pu­ri-kon­diit­to­ria keik­ka­työ­hön Espoo­seen ja Vantaalle.

Toi­vom­me sinulta:

Voit olla jo pal­jon näh­nyt ja koke­nut lei­pu­ri tai lei­pu­ri-opis­ke­li­ja vail­la keik­ka­töi­tä. Toi­vom­me että sinul­la on hyvä asen­ne ja osaat toi­mia tii­mis­sä, käsin­lei­von­ta­tai­to kat­so­taan eduk­si. Tätä teh­tä­vää var­ten tar­vit­set myös hygieniapassin.

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Alle 11 pv Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 16.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5661238