Lei­pu­ri, Honkajoki

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Lei­pu­ria vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen! 

Pir­jon Paka­ri on kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan luo­nut suus­sa sula­via maku­nau­tin­to­ja herk­kusuil­le ympä­ri Suo­men. Yri­tyk­sen ensim­mäi­nen lähi­lei­po­mo on perus­tet­tu vuon­na 1985 Hon­ka­joel­le, ja tänä päi­vä­nä lei­po­moi­ta löy­tyy Hon­ka­joen lisäk­si Sei­nä­joel­ta, Ylö­jär­vel­tä, Nur­mi­jär­vel­tä, Kau­ha­joel­ta, Rai­sios­ta ja Yli­vies­kas­ta. Yri­tyk­sen sydä­me­n­asia­na on ollut toi­min­nan alus­ta asti tar­jo­ta asiak­kail­leen joka päi­vä laa­du­kas­ta, käsin lei­vot­tua ja uuni­tuo­ret­ta lei­pää. Pir­jon Paka­ri tun­ne­taan pait­si perin­tei­ses­tä lei­väs­tä, myös laa­duk­kais­ta Han­nun 100 % glu­tee­nit­to­mis­ta tuot­teis­ta, joi­ta on lei­vot­tu vuo­des­ta 2014 lähtien. 

Työn kuvaus: 

Lei­pu­ri­na Sinun teh­tä­vä­si on olla tär­keä osa lei­po­mon arkea ja val­mis­taa uuni­tuo­rei­ta, her­kul­li­sia lei­pä- ja lei­von­nais­tuot­tei­ta. Kan­kaan­pään kau­pun­kiin kuu­lu­vas­sa Hon­ka­joen kun­nas­sa sijait­se­vas­sa lei­po­mos­sa työs­ken­nel­lään tii­viis­sä yhteis­työs­sä lei­po­mon 15 ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­van työ­tii­min kanssa.

Etsim­me pit­kä­ai­kais­ta työn­te­ki­jää teh­tä­vään! Työs­ken­te­ly pai­not­tuu yövuo­roi­hin, ja työ­vuo­rot sijoit­tu­vat lei­po­mon tuo­tan­to­päi­vien mukai­ses­ti kuu­del­le päi­väl­le vii­kos­sa. Työ­ai­ka­si alkaa pää­sään­töi­ses­ti klo 01.00–06.00 välillä.

Odo­tam­me: 

Teh­tä­vään valit­ta­val­ta odo­tam­me mie­lel­lään aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta ja vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Teh­tä­vä edel­lyt­tää amma­til­li­sen osaa­mi­sen lisäk­si hygie­nia­pas­sia ja ajo­kort­tia. Myös hyvä fyy­si­nen perus­kun­to on lei­po­mo­työs­ken­te­lys­sä tarpeen. 

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä leipomoalalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga: 

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä. 

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon! 

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen, p.040 307 5011 (Ark. klo 8–16), vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Hon­ka­jo­ki, Satakunta
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Yötyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan (lei­po­mo) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13506734