Lei­pu­ri, Espoo

Haus­sa lei­pu­ri Espoon Isoon Ome­naan ja Sel­loon leipomoihin!

Asiak­kaam­me on pit­kään toi­mi­nut, perin­tei­nen lei­po­mo­y­ri­tys, joka on tun­net­tu vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­taan sekä suo­si­tuis­ta lei­po­mo­kah­vi­lois­taan. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat laa­duk­kaat lei­vät ja säm­py­lät sekä eri­lai­set kakut, pit­kot, vii­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set. Yri­tys työl­lis­tää noin sata työn­te­ki­jää lei­po­mois­sa ja lei­po­mo­kah­vi­lois­sa ympä­ri Suomea.

Työn kuvaus

Tar­jol­la nyt lei­pu­ril­le töi­tä Espoon Isos­sa Ome­nas­sa ja Sel­los­sa sijait­se­vis­sa leipomoissa!

Päi­vit­täi­seen työ­hö­si kuu­luu eri­lai­sia leipurin/kondiittorin teh­tä­viä makei­den ja suo­lais­ten lei­von­nais­ten val­mis­te­lun paris­sa. Koris­te­let kak­ku­ja ja val­mis­te­let her­kul­li­set ja näyt­tä­vät tuot­teet toi­mi­tet­ta­vak­si asiakkaille.

Tar­joam­me

Tar­joam­me muka­van lei­pu­rin työn erit­täin hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Saat teh­tä­vään erit­täin hyvän pereh­dy­tyk­sen ja kat­ta­van ohjauk­sen alan ammat­ti­lais­ten avus­tuk­sel­la käsi­lei­von­nas­ta konei­den käyt­töön. Pää­set näyt­tä­mään lei­pu­rin ammat­ti­tai­to­si näyt­tä­vien kak­ku­jen ja mui­den lei­von­nais­ten val­mis­tuk­ses­sa ja koristelussa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me työn­sä osaa­vaa, moti­voi­tu­nut­ta lei­pu­ria, jol­la on joko lei­po­moa­lan kou­lu­tus tai vähin­tään muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­mus vas­taa­vis­ta alan töis­tä. Voi­mas­sa ole­va hygie­nia­pas­si sekä täy­si-ikäi­syys ovat ehdot­to­mia edel­ly­tyk­siä työlle.

Toi­vom­me, että innos­tut aidos­ti kak­ku­jen ja mui­den tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­ta ja vii­meis­te­lys­tä, ja arvos­tat kau­nis­ta lop­pu­tu­los­ta. Arvos­tam­me reip­paut­ta, nopeut­ta ja ennen kaik­kea halua kehit­tyä lei­pu­rin ammat­ti­tai­dos­sa. Työs­sä tar­vi­taan myös oma­toi­mis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää yhteys­tie­to­si haku­lo­mak­keel­la hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

 


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 8.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10861261