Lei­po­mo­työn­te­ki­jä, Ylöjärvi

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Ylö­jär­vel­le Lei­po­mo­työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Työn­ku­vaan kuu­luu moni­puo­li­sia lei­po­mo­työ­teh­tä­viä mm. Lei­pien lei­po­mi­nen, tuot­tei­den pus­si­tus­ta, lähe­tys­ten val­mis­te­lu ja tuot­tei­den esi­val­mis­te­lua. Halu­tes­saan mah­dol­lis­ta teh­dä tuu­rauk­sia kah­vi­lan puo­lel­la ja olla kus­ki­na. Työ­vuo­rot alka­vat klo 00–04 välil­lä ja kes­tä­vät 8h, viik­ko­työ­ai­ka on 24–40h/vko Työ­suh­de sol­mi­taan alus­ta alkaen vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen siir­ryt halu­tes­sa­si asiak­kaam­me kirjoille. 

Odo­tam­me haki­jal­ta alan kou­lu­tus­ta ja työ­ko­ke­mus kat­so­taan suu­rek­si eduk­si, myös­kin fyy­sis­tä kun­toa ja tii­mi­työ tai­to­ja. Työ­kie­le­nä on suo­mi. Oman auton käyt­tö kat­so­taan eduk­si työ­pai­kan sijain­nis­ta joh­tuen, mut­ta ei pakol­lis­ta jul­ki­sil­la­kin pääsee.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan ja työn, jos­sa teke­mis­tä riit­tää. Palk­ka ja työ­suh­teen muut ehdot mää­rit­ty­vät Lei­po­moa­lan TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Ylö­jär­vi, Pirkanmaa
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Yötyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13510038