Lei­po­mo­työn­te­ki­jä vii­kon­lop­pu­vuo­roi­hin ‑Nopea haku, Turku

Haem­me Lei­po­mo Salo­sel­le työn­te­ki­jää viikonloppuvuoroihin!

Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka­lei­vän val­mis­tus. Lei­po­mo Salo­nen on tun­net­tu pit­käs­tä koke­muk­ses­taan ja sen tuo­mas­ta vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Yri­tyk­sen tuo­te­va­li­koi­miin kuu­luu säm­py­lät, pata­lei­vät sekä pit­kot, wie­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set, joi­den val­mis­tuk­ses­ta vas­taa noin 120 lei­po­moa­lan ammat­ti­lais­ta. Nyt yri­tys etsii osaa­vaan jouk­koon­sa kah­ta työn­te­ki­jää lei­pä­lin­jal­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työsuhteeseen.

Työn kuvaus:

Lei­po­mon työ­teh­tä­vis­sä pää­set työs­ken­te­le­mään moni­puo­lis­ten lei­po­mo­tuot­tei­den paris­sa! Teh­tä­vii­si kuu­luu lei­po­mo­tuot­tei­den ladon­taa ja läpi­va­lai­sua sekä koneen käyt­töä. Kul­la­kin lei­po­mo­työn­te­ki­jäl­lä on oma sel­keä vas­tuu­alu­een­sa, mut­ta työ­tä teh­dään ennen muu­ta tii­mi­nä, jos­sa jokai­sen työ­pa­nok­sel­la on tär­keä mer­ki­tys her­kul­lis­ten lei­po­mo­tuot­tei­den valmistuksessa.

Teh­tä­vä on osa-aikai­nen ja sitä teh­dään pää­asias­sa per­jan­tai­sin ilta­vuo­ros­sa klo 16 alkaen, mut­ta myös mui­ta vuo­ro­ja saat­taa tul­la tar­jol­le. Teh­tä­vä sopii siis mai­nios­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­le tai lisä­työ­tä kai­paa­val­le! Pereh­dy­tys kes­tää kak­si arki­päi­vää, joten vali­tul­la teki­jäl­lä tulee olla kyky teh­dä per­jan­tai­vuo­ron lisäk­si myös tar­jo­tut perehdytysvuorot.

Teh­tä­vä on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va, ja sopi­van teki­jän toi­vom­me pait­si sitou­tu­van työ­hön pidem­mäk­si­kin aikaa myös pys­ty­vän aloit­ta­maan teh­tä­väs­sä mah­dol­li­sim­man pian. Lei­po­mo Salo­nen sijait­see Vähä­heik­ki­län­tiel­lä hyvien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Lei­po­mo­ko­ke­mus on teh­tä­väs­sä eduk­si, mut­ta ei teh­tä­väs­sä menes­ty­mi­sen edel­ly­tys, sil­lä uusil­le työn­te­ki­jöil­le tar­jo­taan kat­ta­va pereh­dy­tys sekä tii­min tuki. Työ on nopea­tem­pois­ta, joten hyvä stres­sin­sie­to­ky­ky ja sor­mi­näp­pä­ryys aut­ta­vat työs­sä onnis­tu­mi­ses­sa. Teh­tä­vä edel­lyt­tää sal­mo­nel­la­to­dis­tuk­sen hank­ki­mis­ta ja hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mis­ta, jot­ka molem­mat tulee hank­kia mah­dol­li­sim­man pian työn alkaessa. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan työn­te­ki­jöi­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 21.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10932385