Lapio­mies, Lem­pää­lä, Nokia, Tam­pe­re, Ylöjärvi

Asiak­kaam­me on Pir­kan­maal­la toi­mi­va pää­ura­koin­tiy­ri­tys, jon­ka toi­mia­lo­ja ovat muun muas­sa put­ki­lin­jo­jen ja joh­to­verk­ko­jen sekä tei­den ja katu­jen raken­ta­mi­nen. Nyt yri­tys etsii rivei­hin­sä lapiomiestä/kaivinkoneen perämiestä.

 

Työn kuvaus

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­si on osal­lis­tua jäte­ve­si- ja vesi­joh­to­ver­kos­to­jen sekä tei­den raken­ta­mi­seen. Työn­ku­vaan kuu­luu eri­lai­set kai­vin­ko­neen perä­mie­hen teh­tä­vät, kuten lase­rin käyt­tö, put­kien asen­ta­mi­nen ja lapioin­ti. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Töi­tä on tar­jol­la aina­kin pit­käl­le syk­syyn ja työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me sinulta

Teh­tä­vään sopii hen­ki­lö, joka on jo aiem­min toi­mi­nut vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä. Työs­sä vaa­di­taan sää­tä pel­kää­mä­tön­tä asen­net­ta, hyvää fyy­sis­tä kun­toa sekä val­miut­ta työs­ken­nel­lä ympä­ri Tam­pe­reen lähi­kun­tia. Iso­ja plus­sia ovat kuor­ma-auto­kort­ti, pii­rus­tus­ten luku­tai­to sekä koke­mus lase­rin käytöstä. 

Tar­joam­me

Lii­kun­nal­li­sen työn maan­ra­ken­nusa­lal­la, jos­sa saa naut­tia ulkoil­mas­ta ja Suo­men kesäs­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 196 8986/ aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Nokia, Tam­pe­re, Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Infra-alan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 18.8.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 5.8.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8170448