Läm­pö­kes­kus­a­sen­ta­ja reis­su­työ­hön, Pir­kan­maa, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me läm­pö­kes­kus­ten asentajaa/korjaajaa Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la vaki­tui­nen asen­ta­jan työ asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat pää­osin läm­pö­kes­kus­ten asen­nus ja kor­jaus työt asiak­kai­den luo­na ympä­ri Suo­mea. Työ­koh­teen mukaan työ­mat­koil­la voi­daan yöpyä. Asen­nus­töi­den välis­sä työs­ken­nel­lään vers­taal­la. Vaki­tui­nen työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta asen­ta­jan työs­tä, eri­tyi­ses­ti pii­rus­tus­ten luvus­ta, vas­taa­vis­ta asen­nus­teh­tä­vis­tä ja puik­ko­hit­sauk­ses­ta . Työturva‑, tuli­työ­kort­ti, metal­lia­lan kou­lu­tus ja b‑ajokortti ovat toi­vot­ta­via, myös­kin luo­kat pui­kol­le kat­so­taan eduk­si, tai halu suo­rit­taan­ne tarvittaessa.

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­pai­kan alan­sa vakiin­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Työ on vaih­te­le­vaa, eikä yksi­kään viik­ko ole saman­lai­nen. Yri­tys sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943233