Lai­tos­huol­ta­ja, Rusko

Asiak­kaam­me etsii oma­toi­mis­ta laitossiivoojaa!

Asiak­kaam­me on var­si­nais­suo­ma­lai­nen kun­ta-alan toi­mi­ja, joka työl­lis­tää eri alo­jen ammat­ti­lai­sia esi­mer­kik­si kiinteistö‑, sote- ja ope­tus­aloil­le. Kysees­sä on Turun lähel­lä sijait­se­va pie­ni mut­ta elin­voi­mai­nen kun­ta, jos­sa asuu alle 10 000 asukasta.

Työn kuvaus:

Lai­tos­huol­ta­jan teh­tä­vään kuu­luu eri­lais­ten tilo­jen, esi­mer­kik­si päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen ja ter­veys­a­se­mien yllä­pi­to­sii­vous. Töi­tä teh­dään pää­asias­sa yksin, joten itse­näi­nen ja oma­toi­mi­nen työ­asen­ne on ehdot­to­man tär­ke­ää! Täs­sä työ­teh­tä­väs­sä työ sijoit­tuu yhteen koh­tee­seen. Sii­vous­työs­sä käy­te­tään käsi­pe­su­vä­li­nei­tä kuten mop­pia ja myös työn­net­tä­vää, help­po­käyt­tös­tä yhdistelmäkonetta.

Työ­ai­ka on klo 7–15 tai klo 8–16. Työ alkaa heti ja kes­tää n. 2kk. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­des­ta on hyö­tyä, mut­ta työ­koh­tei­siin pää­see yleen­sä myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me vas­tuul­li­sen ja itse­näi­sen työn pie­nes­sä ja viih­tyi­säs­sä kun­nas­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ja itse­näis­tä työ­asen­net­ta. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­des­ta on hyö­tyä, mut­ta työs­sä pär­jää myös ilman autoa. Alan kou­lu­tus on iso plus­sa, mut­ta ei pakol­lis­ta! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan myös oma-aloit­tei­suut­ta, tar­kuut­ta ja tehok­kuut­ta! Työ­hön valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään hyvää suo­men­kie­len taitoa. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (Arki­sin klo 8–16) jenni.soderholm.henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rus­ko, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: KVTES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 6.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8836308