Lai­tea­sen­ta­ja, Turku

Haem­me nyt huol­to- ja lai­tea­sen­ta­jaa asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me vaki­tui­seen työsuhteeseen!

TK-Ser­vice Oy:lla on pit­kä ja moni­puo­li­nen koke­mus kau­pan, ravin­to­la-alan ja teol­li­suu­den lait­teis­ta, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­luu konei­den huol­to, asen­nus ja kor­jaa­mi­nen mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 2010 ja se pal­ve­lee asiak­kai­taan koko Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Yri­tys pal­ve­lee pää­asias­sa suur­keit­tiöi­tä, vähit­täis­kaup­po­ja sekä teol­li­suusa­lan yrityksiä. 

Työn kuvaus: 

Täs­sä teh­tä­väs­sä työs­ken­te­let huol­to­tek­nik­ko­na, ja sinul­la voi olla aiem­paa taus­taa esi­mer­kik­si säh­kö­lai­tea­sen­nuk­sis­ta tai LVI-puo­lel­ta. Työn­ku­va täs­sä teh­tä­väs­sä on liik­ku­vaa asen­nus­työ­tä, ja työ­koh­teet sijait­se­vat koko Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Työn­te­ki­jäl­lä tulee olla haluk­kuus liik­ku­vai­seen työ­hön, vaik­ka suu­ri osa koh­teis­ta sijai­seen­kin Turus­sa. Työ­teh­tä­vät voi­vat olla asia­kas­yri­tys­ten tilois­sa tapah­tu­vaa lait­tei­den asen­nus­ta, huol­toa tai kor­jaus­ta. Lait­teet voi­vat olla esi­mer­kik­si ras­va­keit­ti­miä, kas­sa­pöy­tiä, vakuu­mi­ko­nei­ta ja pak­kaus­lin­jas­to­ja. Työ­koh­teet vaih­te­le­vat vähit­täis­kau­pois­ta ravin­to­loi­hin ja suurtalouskeittiöihin. 

 

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä Sata­kun­nan­tien var­rel­la Turus­sa, mut­ta työn olles­sa liik­ku­vas­ta, työn­te­ki­jäl­tä odo­te­taan ajo­kort­tia ja haluk­kuut­ta liik­kua koh­tei­den välil­lä yri­tyk­sen autol­la. Työ on kokoai­kai­nen ja työ­tä suo­ri­te­taan päi­vä­sai­kaan. Etsim­me tähän teh­tä­vään pit­kä­ai­kais­ta tekijää. 

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • muka­van työyh­tei­sön ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työtehtäviin.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 

Odo­tam­me: 

Työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä odo­te­taan työ­ko­ke­mus­poh­jaa useam­mal­ta vuo­del­ta ja sovel­tu­vak­si koke­mus­poh­jak­si vas­taa­vien teh­tä­vien lisäk­si lue­taan esi­mer­kik­si koke­mus put­ki- tai säh­kö­asen­ta­jan työs­tä ja koke­mus rst—hitsaamisesta kat­so­taan eduk­si teh­tä­vän kan­nal­ta. Kyl­mä­lai­teo­saa­mi­sen tai­ta­jak­si on mah­dol­lis­ta ope­tel­la työn ohes­sa, mikä­li työ­hön valit­ta­val­la ei sel­lais­ta osaa­mis­ta vie­lä ole. Työs­sä edel­ly­te­tään jon­kin ver­ran myös asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä hyvää rei­pas­ta asennetta.

Haku:  

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, ark. klo 9–17 p.0207 129 602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10876707