Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii kuorma-autonkuljettajaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on tur­ku­lai­nen kul­je­tus- ja koneu­ra­koin­nin ammat­ti­lai­nen, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan maan­ra­ken­nus­teh­tä­vis­sä, jäte­huol­lon kul­je­tuk­sis­sa, asfalt­ti­kul­je­tuk­sis­sa ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­sa. Yri­tys pyr­kii toi­mi­maan aina sau­mat­to­mas­sa yhteis­työs­sä asiak­kai­den­sa kans­sa taa­tak­seen heil­le par­haan mah­dol­li­sen asiakaskokemuksen.

Työn kuvaus

Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jan teh­tä­vä­nä on kuor­ma-auton aja­mi­nen ympä­ri Turun kes­kus­ta-aluet­ta, joten hyvät ajo­tai­dot ovat tar­peen. Työ ei rajoi­tu vain hytis­sä istu­mi­seen, vaan työ­tä teh­dään myös ulkoil­mas­sa, joten hyvä perus­kun­to on työs­sä suu­rek­si hyödyksi.

Auton tal­li­paik­ka sijait­see Lie­dos­ta, jos­ta päi­vät myös alka­vat. Kul­jet­ta­jal­la on siis olta­va käy­tös­sään oma auto, tai asut­ta­va lähel­lä tal­lia, sil­lä pai­kal­le ei pää­se kul­ke­maan jul­ki­sen lii­ken­teen avul­la. Töi­tä teh­dään arki­sin päivävuorossa.

Työt alka­vat mah­dol­li­sim­man pian ja kes­tä­vät elo­kuun loppuun.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le kiin­nos­ta­van kesä­työn kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä sekä erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan. Työs­sä pää­set aja­maan kuor­ma-autoa ja naut­ti­maan samal­la myös rait­tiis­ta ulkoil­mas­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­gan takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Työs­sä edel­ly­te­tään voi­mas­sa ole­vaa C‑ajokorttia, kul­jet­ta­jan ammat­ti­pä­te­vyyt­tä sekä Työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Myös Tie­tur­va 1 ‑kort­ti vaa­di­tan, mut­ta sen voi suo­rit­taa mak­sut­ta verk­ko­kurs­si­na.
Haki­joil­ta odo­tam­me oma-aloit­teis­ta työ­asen­net­ta sekä jon­kin ver­ran aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta. Tal­li­paik­ka sijait­see Lie­dos­sa, joten odo­tam­me oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta, ellet sit­ten asu lähel­lä tallia!

Haku­pro­ses­si

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lähe­tät­hän hake­muk­sen mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: AKT TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 19.7.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 5.7.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7763427