Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­ja, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii pit­kä­ai­kais­ta kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on tar­jon­nut asiak­kail­leen nos­to- ja kul­je­tus­pal­ve­lui­ta jo yli 30-vuot­ta. He pal­ve­le­vat pää­asias­sa eri­lai­sia raken­nusa­lan toi­mi­joi­ta, mut­ta asiak­kai­den jou­kos­sa on myös asen­nus­liik­kei­tä ja teol­li­suus­lai­tok­sia sekä infra- ja huo­lin­ta­liik­kei­tä.

Työn kuvaus:

Kuor­ma-auto­kul­jet­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu lasin las­taus­ta, vaih­to­la­va-auton ope­roin­tia ja kuor­man kul­je­tus­ta ympä­ri Suo­mea.  Työ voi olla fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, joten hyväs­tä perus­kun­nos­ta on hyö­tyä!

Töi­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti klo 6–18 välil­lä, mut­ta kus­kin tulee olla val­mis tar­vit­taes­sa myös aloit­ta­maan aikai­sem­min tai jat­ka­maan töi­tä iltaan asti. Työ­päi­vä alkaa ja päät­tyy Turus­sa, mut­ta päi­vän aika­na voi­daan ajaa poh­joi­sim­mil­laan jopa Vaa­saan.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä kaut­tam­me kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jak­si myös pidem­mäk­si aikaa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me BC-kort­tia, ammat­ti­pä­te­vyyt­tä ja koke­mus­ta HIAB:in käy­tös­tä. Toi­vom­me myös C1- tai CE/CE1-kort­tia. Työs­sä tar­vi­taan koke­mus­ta kuor­ma-auton käy­tös­tä, oma-aloit­tei­suut­ta ja hyvää perus­kun­toa. Arvos­tam­me myös rei­pas­ta työ­asen­net­ta ja ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 8–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: AKT TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 01.07.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1848195