Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jaa kesäksi!

Työn­ku­va­na on tava­ra­kul­je­tuk­set enim­mäk­seen Tam­pe­reen alu­eel­la. Haki­jan aiem­man osaa­mi­sen perus­teel­la työn­ku­vaa voi­daan hie­man muo­ka­ta. Vaki­len­kin lisäk­si työ­teh­tä­viin voi kuu­lua myös yksit­täi­set pos­ti­kul­je­tuk­set. Työt alka­vat tou­ko­kuus­sa ja jat­ku­vat elo­kuun lopul­le. Jos sinul­la on mah­dol­li­suus aloit­taa aikai­sem­min tai jat­kaa pidem­pään, niin muis­ta ker­toa täs­tä. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on jo koke­mus­ta kuor­ma-autol­la teh­tä­väs­tä kul­je­tus­työs­tä. Jos sinul­la on muu­ta eri­tyis­osaa­mis­ta, niin älä unoh­da mai­ni­ta sii­tä. Sinul­la tulee olla C‑ajokortti, ammat­ti­pä­te­vyys- ja digi­piir­tu­ri­kort­ti. Näi­den lisäk­si posi­tii­vi­sel­la ja reip­paal­la asen­teel­la pär­jää hyvin.

Tar­joam­me kokoai­kai­sen työn kesä­kau­dek­si ja AKT:n TES:n mukai­sen palk­kauk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön koko työ­suh­tee­si ajalle. 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Pek­ka Aar­nio puh. 040 160 1902 / pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Pek­ka Aar­nio, 040 160 1902 pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: AKT TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10956053