Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­ja, Lempäälä

Haem­me asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jaa kesäksi!

Työn­ku­vaan kuu­luu kap­pa­le­ta­va­ran kul­je­tus Pir­kan­maan alu­eel­la. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­vil­le klo 5.00–15.00 välil­le. Työt alka­vat kesä­kuun alus­sa ja kes­tä­vät alus­ta­vas­ti hei­nä­kuun lop­puun. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Teh­tä­vään vaa­di­taan C‑ajokortti, ammat­ti­pä­te­vyys- ja digi­piir­tu­ri­kort­ti. ADR-ajo­lu­pa ja aiem­pi koke­mus vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduksi.

Tar­joam­me kokoai­kai­sen työn kesä-hei­nä­kuul­le ja AKT:n TES:n mukai­sen palk­kauk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön koko työ­suh­tee­si ajalle. 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, p, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pirkanmaa
Työ alkaa: kesä­kuun alussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116745