Kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja, Uusi­maa, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Kuor­ma-auton kuljettaja 

Etsim­me nyt kuor­ma-auton kul­jet­ta­jaa töi­hin osa-aikai­seen työ­suh­tee­seen Ovel­ta Ovel­le Oy:lle.

Työn kuvaus:

Tulet toi­mi­maan kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja­na run­ko­rei­til­lä. Työn­ku­vaan voi­daan myös yhdis­tää paket­ti­au­ton­kul­jet­ta­jan työtehtäviä.

Toi­vom­me sinulta: 

Etsim­me hyväl­lä asen­teel­la, C‑kortilla ja voi­mas­sa ole­val­la ammat­ti­pä­te­vyy­del­lä varus­tet­tua rau­dan­lu­jaa ammat­ti­lais­ta, joka on val­mis sitou­tu­maan työ­hön ja jol­ta löy­tyy työ­ko­ke­mus­ta. Työ on aluk­si osa-aikais­ta, mut­ta mah­dol­li­suus vaki­tui­seen paikkaan.

Toi­vom­me myös että sinul­ta löytyy:

  • koke­mus­ta kuriiripalveluista
  • ADR- luvat kat­so­taan eduksi

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 12.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 26.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5740634