Kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Kuor­ma-auton kuljettaja

Etsim­me nyt asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton kul­jet­ta­jaa vaki­tui­seen kokoai­kai­seen työsuhteeseen. 

Työn kuvaus

Tulet toi­mi­maan kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja­na Hel­sin­ki — Van­taa — Espoo alu­eel­la. Työn­ku­vaan kuu­luu elin­tar­vik­kei­den jake­lua pää­sään­töi­ses­ti ravin­to­loi­hin. Töi­tä teh­dään arki­sin päivätyönä.

Tar­joam­me

Tar­joam­me vaki­tui­sen työn pää­kau­pun­ki­seu­dun elin­tar­vi­ke­ja­ke­lun kul­je­tus­työs­sä! Täs­sä työs­sä et pää­se pit­käs­ty­mään, sii­tä pitä­vät huo­len vaih­te­le­vat työ­päi­vät kul­je­tus­koh­tei­neen.
Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Olet etsi­mäm­me hen­ki­lö, mikä­li sinul­le on ker­ty­nyt jo koke­mus­ta kul­je­tus­työs­tä ja tas­kus­ta­si löy­tyy C‑kortti. Täs­sä työs­sä pär­jää par­hai­ten hyväl­lä asen­teel­la, reip­paal­la työ­ot­teel­la, pai­neen­sie­to­ky­vyl­lä sekä asiakaspalveluhenkisyydellä. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: TESin mukaan Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 4.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 20.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8779758