Kun­nos­sa­pi­toa­sen­ta­ja, Piikkiö

Etsim­me itse­näi­ses­tä työs­tä pitä­vää kun­nos­sa­pi­toa­sen­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen Piikkiöön!

Asiak­kaam­me on yli 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka työl­lis­tää ympä­ri­vuo­ti­ses­ti noin 30 työn­te­ki­jää. Seson­kiai­koi­na työn­te­ki­jä­mää­rä kui­ten­kin kak­sin­ker­tais­tuu. Yri­tyk­sen toi­min­taan kuu­luu vihan­nes­ten ja sien­ten jalos­ta­mi­nen kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si, joi­ta he toi­mit­ta­vat vähit­täis­kau­poil­le, teol­li­suu­del­le ja suurtalouksille. 

Työn kuvaus:

Kun­nos­sa­pi­toa­sen­ta­ja­na työs­ken­te­let elin­tar­vi­ke­teh­taan tuo­tan­to­lin­jas­tol­la moni­puo­li­sis­sa kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­vis­sä. Olet vas­tuus­sa tuo­tan­to­lait­tei­den huol­los­ta ja kor­jauk­ses­ta sekä teet myös enna­koi­vaa via­net­sin­tää. Työs­ken­te­let itse­näi­ses­ti säh­kö- ja auto­maa­tio­lait­tei­den paris­sa, joten odo­tam­me erit­täin huo­lel­lis­ta ja tark­kaa työotetta.

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta odo­tam­me val­miut­ta myös ilta­vuo­ro­jen teke­mi­seen. Työ­paik­ka sijait­see Piik­kiös­sä ja sin­ne pää­se­mi­nen vaa­tii mah­dol­li­suu­den kul­kea töi­hin omal­la autolla.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn arvos­te­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa elin­tar­vi­kea­lan per­hey­ri­tyk­ses­sä. Pää­set työs­ken­te­le­mään moni­puo­lis­ten ja vas­tuul­lis­ten teh­tä­vien pariin sekä kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti osaa­mis­ta­si. Saat ympä­ril­le­si ren­non ja huu­mo­rin­ta­jui­sen tii­min, joka tukee ja neu­voo sinua tar­vit­taes­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me osaa­vaa kun­nos­sa­pi­toa­sen­ta­jaa, joka hal­lit­see mekaa­ni­sen kun­nos­sa­pi­don perus­teet. Edel­ly­täm­me koke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­dos­ta ja eri­tyi­ses­ti säh­kö- ja auto­maa­tio­lait­tei­den kans­sa työs­ken­te­lys­tä. Kat­som­me eduk­se­si myös hit­saus- ja tru­kin­ajo­tai­don sekä voi­mas­sa ole­van tuli­työ­kor­tin ja C‑ajokortin. Työs­sä tar­vi­taan itse­näis­tä työ­otet­ta, val­miut­ta 2‑vuorotyöhön ja kiin­nos­tus­ta elin­tar­vi­kea­lal­la työskentelyyn.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Heik­ki Kor­ve­no­ja, p. 0207 129 608 (arki­sin klo 8–16), heikki.korvenoja@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Piik­kiö, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 6.2.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.1.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6216965