Kun­nos­sa­pi­don säh­kö­asen­ta­ja, Pir­kan­maa, Juupajoki

Haem­me suo­ra­rek­ry­toin­ti­na kun­nos­sa­pi­don säh­kö­asen­ta­jaa Juupajoelle! 

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu eri­lais­ten kap­pa­le­ta­va­ran siir­te­lyyn käy­tet­tä­vien konei­den kor­jaus- ja kun­nos­sa­pi­to­työt. Säh­kö­töi­den lisäk­si työ­hön kuu­luu pal­jon auto­maa­tion ja meka­niik­kaan liit­ty­viä tehtäviä. 

Kysees­sä on 3‑vuorotyö ja työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kanssa.

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen ja pit­kä­ai­kai­nen työ­suh­de pit­kään alal­la toi­mi­nees­sa yri­tyk­ses­sä, jos­sa panos­te­taan työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyy­teen ja työturvallisuuteen. 

Palk­kaus sovi­taan tar­kem­min työn­te­ki­jän osaa­mi­ses­ta riip­puen, mut­ta tun­ti­palk­ka on alku­vai­hees­sa noin 13€/h ja tuo­tan­to­palk­kion myö­tä palk­ka on arviol­ta n. 16–16,5€/h. Tähän pääl­le tulee vuo­ro­li­sät ja lii­kun­ta­se­te­lit. Lisäk­si vuo­si­ta­sol­la yri­tyk­ses­sä on käy­tös­sä tulos­palk­kio­jär­jes­tel­mä ja mah­dol­li­suus kuntobonukseen. 

Odo­tam­me:

Vähim­mäis­vaa­ti­muk­se­na on säh­kö­alan kou­lu­tus ja aina­kin vuo­den ver­ran työ­ko­ke­mus­ta säh­kö­alaan ja/tai kun­nos­sa­pi­toon liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Lisäk­si odo­tam­me moti­vaa­tio­ta kehit­tyä työs­sä ja riit­tä­vää suo­men kie­len tai­toa, sil­lä työ­kie­le­nä on suomi. 

Eduk­si kat­so­taan kaik­ki auto­maa­tioon liit­ty­vä osaa­mi­nen, kiin­nos­tus tek­niik­kaan ja ICT-osaaminen. 

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja antaa klo 09–15 Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kanssa

Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Juu­pa­jo­ki, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Tuntipalkka+tuotantopalkkio+vuorolisät Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 3.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 27.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10404055