Kul­je­tusa­lan ammat­ti­lai­nen, Uusimaa

Työn kuvaus:

Yri­tys­asiak­kaam­me etsii työn­te­ki­jää Uuden­maan alu­eel­le logis­tiik­ka­teh­tä­viin. Työ­suh­de on pit­kä­kes­toi­nen, kokoai­kai­nen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va. Työ­ai­ka sijoit­tuu pää­asial­li­ses­ti yövuo­roon klo 10:00–6:00 välil­le arkena.

Odo­tam­me:

Sinul­la tulee olla CE-luo­kan ajo­kort­ti, digi- ja ammat­ti­pä­te­vyys­kort­ti voi­mas­sa. Toi­vom­me sinul­ta löy­ty­vän aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta puo­li­pe­rä­vau­nul­li­sen rekan kul­jet­ta­mi­ses­ta sekä halua toteut­taa hyvää asia­kas­pal­ve­lua asiak­kail­lem­me. Kat­som­me eduk­si, jos sinul­ta löy­tyy koke­mus­ta ja osaa­mis­ta kap­pa­le­ta­va­ra­nos­tu­rin käy­tös­tä. Työ vaa­tii hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Suju­va suo­men kie­len tai­to on vält­tä­mä­ton, jot­ta voit tul­la vali­tuk­si tehtävään.

Tar­joam­me:

Vaki­tui­sen, vakaan sekä pit­kä­kes­toi­sen työ­suh­teen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään AKT-työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Koea­jan (6 kk) jäl­keen sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaal­le vaki­tui­sek­si työntekijäksi.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si hel­pos­ti muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut ja haun aika­na. Paik­ka täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja työ alkaa sopi­muk­sen mukaan syk­syn aikana.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Yötyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: AKT-työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13513954