Kuk­ka­myy­jä, Lieto

Lie­don Kuk­ka ja Puu­tar­ha etsii kah­ta pir­te­ää kuk­ka­myy­jää kevät- ja kesä­se­son­kiin! 

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Lie­don Kuk­ka ja Puu­tar­ha on pal­ve­le­va lähi­puu­tar­ha, joka sijait­see lähel­lä Lie­don kes­kus­taa. Hei­dän vali­koi­man­sa koos­tuu laa­duk­kais­ta kesä­ku­kis­ta ja hyö­ty­kas­vien tai­mis­ta. Puu­tar­hal­la pal­vel­laan asiak­kai­ta ammat­ti­tai­dol­la huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­ta juhan­nuk­seen asti. 

Työn kuvaus: 

Kuk­ka­myy­jän työ­teh­tä­viin kuu­luu kesä­kuk­kien ja mui­den puu­tar­han tuot­tei­den myyn­ti sekä muut asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vät. Työ­hön kuu­luu myös puu­tar­han kuk­kien kas­te­lua ja mui­ta hoi­to­toi­men­pi­tei­tä. Töi­tä teh­dään sekä yksin että työ­pa­rin kans­sa. Aiem­paa koke­mus­ta kukis­ta ei vaa­di­ta; tär­kein­tä on lois­ta­va asia­kas­pal­ve­lua­sen­ne ja halu työs­ken­nel­lä puutarhaympäristössä! 

Seson­ki alkaa vap­pu­na ja kes­tää juhan­nuk­seen. Vali­tut hen­ki­löt pereh­dy­te­tään teh­tä­vään huh­ti­kuun aikana.

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin klo 9–18 välil­lä. Puu­tar­ha on kui­ten­kin auki myös vii­kon­lop­pui­sin, joten valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee olla val­mii­ta työs­ken­te­le­mään tar­vit­taes­sa myös viikonloppuvuoroissa. 

Lähin bus­si­py­säk­ki sijait­see 2 kilo­met­rin pääs­sä puu­tar­hal­ta, joten töi­hin pää­see hel­poi­ten omaa autoa käyttäen. 

Tar­joam­me: 

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­den pääs­tä työs­ken­te­le­mään asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä upei­den kesä­kuk­kien ympä­röi­mä­nä! Lie­don Kuk­ka ja Puu­tar­ha tar­jo­aa teh­tä­vään kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Odo­tam­me: 

Haki­joil­ta odo­tam­me ennen kaik­kea ilois­ta asia­kas­pal­ve­lua­sen­net­ta ja mah­dol­li­suut­ta kul­kea töi­hin Lie­toon! Toi­vom­me aiem­paa koke­mus­ta kas­sa­työs­ken­te­lys­tä, mut­ta kas­san käyt­tö voi­daan myös opet­taa pereh­dy­tyk­sen aika­na. Puu­tar­ha-alan kou­lu­tuk­ses­ta tai teh­tä­vää vas­taa­vas­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta on myös hyö­tyä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta myyn­ti- tai asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­tä sekä perus­tie­tä­mys­tä kukis­ta ja hyö­ty­kas­veis­ta. Asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­jen lisäk­si teh­tä­väs­sä tar­vi­taan hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja posi­tii­vis­ta työotetta! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 ti&to klo 14–16, mui­na aikoi­na terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lie­to, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Huh­ti­kuun loppupuolella
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Puu­tar­ha-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 14.3.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.2.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3503271