Koti­sii­voo­ja, Turku

Etsim­me asiak­kaal­lem­me koti­sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Sii­vous Wim­ma Oy on Turun seu­dul­la toi­mi­va, vuon­na 2001 perus­tet­tu per­hey­ri­tys. Yri­tyk­sen toi­min­ta-aja­tuk­se­na on tuot­taa asiak­kai­den toi­vei­den mukais­ta koko­nais­val­tais­ta sii­vous­pal­ve­lua niin, että kodin ja kiin­teis­tö­jen kun­to ja arvo säi­ly­vät. Yri­tys toi­mii Turus­sa ja sen lähiseuduilla.

 

Työn kuvaus:

Koti­sii­voo­jan teh­tä­vä­nä on sii­vo­ta asiak­kaan koti toi­vei­den mukai­ses­ti. Taval­lis­ten sii­vous­töi­den lisäk­si työ­hön saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ikku­noi­den pesua. Työ­tä teh­dään asiak­kai­den kodeis­sa, joten hyvät käy­tös­ta­vat ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ovat ehdot­to­man tärkeitä!

Työ­koh­teet sijait­se­vat Turus­sa ja lähia­lueil­la. Työ­koh­tei­den väleil­lä lii­ku­taan yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa yri­tyk­sen autolla.

Työ­hön etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka voi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä on arki­päi­vi­sin maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin n. 6–8 tun­tia päivässä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me ilois­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn­te­koon. Työ edel­lyt­tää haki­jal­ta B‑ajokorttia, sil­lä koh­tei­den välil­lä kul­je­taan autol­la yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa. Aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, sil­lä työ­hön ollaan val­mii­ta tar­joa­maan kat­ta­va pereh­dy­tys! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, luo­tet­ta­vuut­ta, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 9.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 31.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12078695