Koti­sii­voo­ja, Turku

Etsim­me asiak­kaal­lem­me koti­sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Sii­vous Wim­ma Oy on Turun seu­dul­la toi­mi­va, vuon­na 2001 perus­tet­tu per­hey­ri­tys. Yri­tyk­sen toi­min­ta-aja­tuk­se­na on tuot­taa asiak­kai­den toi­vei­den mukais­ta koko­nais­val­tais­ta sii­vous­pal­ve­lua niin, että kodin ja kiin­teis­tö­jen kun­to ja arvo säi­ly­vät. Yri­tys toi­mii Turus­sa ja sen lähiseuduilla.

 

Työn kuvaus:

Koti­sii­voo­jan teh­tä­vä­nä on sii­vo­ta asiak­kaan koti toi­vei­den mukai­ses­ti. Taval­lis­ten sii­vous­töi­den lisäk­si työ­hön saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ikku­noi­den pesua. Työ­tä teh­dään asiak­kai­den kodeis­sa, joten hyvät käy­tös­ta­vat ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ovat ehdot­to­man tärkeitä!

Työ­koh­teet sijait­se­vat Turus­sa ja lähia­lueil­la. Työ­koh­tei­den väleil­lä lii­ku­taan yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa yri­tyk­sen autolla.

Työ­hön etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka voi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä on arki­päi­vi­sin maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin n. 6–8 tun­tia päivässä.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löil­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen ja liik­ku­van sii­vous­työn läm­min­hen­ki­ses­sä sii­vousa­lan per­hey­ri­tyk­ses­sä. Saat ympä­ril­le­si muka­van ja kan­nus­ta­van työyh­tei­sön. Saat työ­hön kat­ta­van ja perus­teel­li­sen pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­pi koke­mus ei ole pakol­lis­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Tar­joam­me kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan; aloi­tus­palk­ka on 12€/tunti, ja palk­ka nousee pereh­dy­tys­jak­son jälkeen.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me ilois­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn­te­koon. Työ edel­lyt­tää haki­jal­ta B‑ajokorttia, sil­lä koh­tei­den välil­lä kul­je­taan autol­la yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa. Aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, sil­lä työ­hön ollaan val­mii­ta tar­joa­maan kat­ta­va pereh­dy­tys! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, luo­tet­ta­vuut­ta, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 1.2.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10392208