Koti­sii­voo­ja, Turku

Asiak­kaam­me osa-aikais­ta koti­sii­voo­jaa eri kohteisiin!

Asiak­kaam­me on vuon­na 2009 perus­tet­tu sii­vous­pal­ve­lua­lan yri­tys, joka tar­jo­aa pal­ve­lu­jaan Turus­sa ja Turun lähia­lueil­la. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta ammat­ti­tai­toi­sia sii­voo­jia koti‑, rakennus‑, toi­mi­ti­la- ja muut­to­sii­vouk­siin. Hei­dän asia­kas­kun­taan­sa kuu­luu sekä yksi­tyi­siä koti­ta­louk­sia että eri aloil­la toi­mi­via yrityksiä.

Työn kuvaus:

Koti­sii­voo­jan teh­tä­vä­nä on sii­vo­ta asiak­kaan koti hänen toi­vei­den­sa mukai­ses­ti. Taval­lis­ten sii­vous­töi­den lisäk­si työ­hön saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ikku­noi­den pesua tai tava­roi­den rai­vaus­ta. Työ­tä teh­dään asiak­kai­den kodeis­sa, joten hyvät käy­tös­ta­vat ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ovat ehdot­to­man tärkeitä!

Työ­koh­teet sijait­se­vat Turus­sa, Mas­kus­sa, Rai­sios­sa ja Kaa­ri­nas­sa. Töi­tä teh­dään aina pareit­tain ja koh­tei­den välil­lä lii­ku­taan yhdes­sä autol­la, joten vali­tul­la hen­ki­löl­lä tulee olla mah­dol­li­suus käyt­tää työ­päi­vien aika­na omaa autoa.

Töi­tä on aluk­si tar­jol­la 2 päi­vää vii­kos­sa, mut­ta töi­den mää­rä saat­taa myö­hem­min lisään­tyä! Työ­päi­vä alkaa aina klo 6–7 välil­lä Turus­ta, jos­ta siir­ry­tään yhdes­sä sii­vous­pa­rin kans­sa ensim­mäi­seen työkohteeseen.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löil­le tar­joam­me liik­ku­van osa-aikai­sen sii­vous­työn. Työ sopii hyvin esi­mer­kik­si oma­toi­mis­ten opin­to­jen oheen! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta, eri­tyi­ses­ti koti­sii­vouk­sen paris­ta han­kit­tu koke­mus on eduk­si.  Toi­vom­me B‑ajokorttia ja oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta, mut­ta ilman­kin pär­jää! Arvos­tam­me myös alan kou­lu­tus­ta. Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.5.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 3.5.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3941183