Koti­sii­voo­ja, Pir­kan­maa, Nokia

Haem­me Koti­sii­voo­jaa Nokian alueelle.

Työn kuvaan kuu­luu kotien sii­voa­mi­nen työ­pa­rin kans­sa. Sii­vot­ta­vat koh­teet sijait­se­vat pää­osin Nokial­la ja ajoit­tain naa­pu­ri­kun­nis­sa. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin klo 08–17 välil­le jous­ta­vas­ti. Asiak­kaan toi­mi­ti­lat sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Odo­tam­me vähin­tään vuo­den työ­ko­ke­mus­ta sii­vouk­ses­ta ja koti­sii­vous puo­len koke­mus kat­so­taan suu­rek­si eduk­si. Suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, perus­hy­vää fyy­sis­tä kun­toa ja oma-aloit­tei­suut­ta. B‑ajokorttia ja oma auto kat­so­taan eduksi. 

Tar­joam­me muka­van työn ren­nos­sa työ­po­ru­kas­sa. Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Nokia, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13286311