Koti­sii­voo­ja, Nokia

Haem­me asiak­kaal­lem­me kah­ta koti­sii­voo­jaa vaki­tui­seen työsuhteeseen! 

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­si on sii­vo­ta kote­ja pää­osin Nokian alu­eel­la. Kysees­sä on vaki­tui­nen arki­päi­vä­työ ja työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan hei­nä­kuun aika­na. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan aika­na, mut­ta työ­suh­teen ede­tes­sä sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me ennen kaik­kea moti­voi­tu­nut­ta asen­net­ta työn­te­koon ja kykyä teh­dä tark­kuut­ta vaa­ti­vaa työ­tä. Lisäk­si b‑ajokortti on pakol­li­nen. Aiem­pi sii­vous­ko­ke­mus on iso etu, mut­ta ei vält­tä­mä­tön­tä. Pereh­dy­tys tapah­tuu suo­men kielellä.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­suh­teen hyvä­mai­nei­ses­sa yri­tyk­ses­sä, jos­sa hen­ki­lös­tös­tä pide­tään huol­ta. Palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukaan. Työ­hön anne­taan kat­ta­va pereh­dy­tys ja töi­tä teh­dään aluk­si koke­neem­man teki­jän muka­na, jot­ta sii­vot­ta­vat koh­teet tule­vat kun­nol­la tutuiksi.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Hei­nä­kuun aika­na Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 6.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.6.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7602424