Koti­sii­voo­ja jou­luse­son­kiin ❄️, Nokia

Haem­me koti­sii­voo­jaa “jou­luse­son­kiin” Nokialle!

Työn kuvaan kuu­luu kotien sii­voa­mi­nen työ­pa­rin kans­sa ja itse­näi­ses­ti. Sii­vot­ta­vat koh­teet sijait­se­vat pää­osin Nokial­la ja ajoit­tain naa­pu­ri­kun­nis­sa. Työt alka­vat arviol­ta mar­ras­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen ja kes­tä­vät jou­lua edel­tä­vään viik­koon. Työ on osa-aikai­nen ja tar­kem­mat tun­ti­mää­rät sovi­taan työn­te­ki­jän tilan­teen mukaan. Työ­ajat sijoit­tu­vat arkipäiviin. 

Odo­tam­me haki­jal­ta aiem­paa koke­mus­ta koti­sii­vouk­ses­ta, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja perus­hy­vää fyy­sis­tä kun­toa. B‑ajokortti on iso plussa. 

Tar­joam­me mah­dol­li­suu­den hank­kia lisä­tie­nes­te­jä jous­ta­vas­ti vaik­ka­pa kou­lun jou­lu­lo­man aika­na tai toi­sen työn ohel­la. Työ­hön anne­taan pereh­dy­tys koke­neem­man sii­voo­jan toi­mes­ta ja työ­pai­kal­la on muka­va ja yhtei­söl­li­nen ilma­pii­ri. Palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Mar­ras­kuun aika­na Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osa­päi­vä­työ Työn kes­to: 1 — 3 kk Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 24.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9584490