Koti-/muut­to­sii­voo­jia, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Koti-/muut­to­sii­voo­jia Pääkaupunkiseudulle!

Etsim­me asiak­kaal­lem­me sii­voo­jia Pää­kau­pun­ki­seu­dun eri koh­tei­siin keikkaluontoisesti.

Työn kuvaus

Tulet työs­ken­te­le­mään eri­lai­sis­sa koti- ja yri­tys­ti­lois­sa pää­sään­töi­ses­ti muut­to­sii­voo­ja­na. Työ on keik­ka­luon­tois­ta, ja keik­ko­ja on kuu­kau­des­sa noin 5–10 kap­pa­let­ta. Työt sijoit­tu­vat arki­päi­viin ja töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­rois­sa. Työ teh­dään työ­pa­rin kans­sa. Työ alkaa jou­lu­kuus­sa 2.12.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le rei­pas­ta ja moni­puo­lis­ta sii­vous­työ­tä Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Van­taal­la. Työ sopii lisä­tie­nes­tik­si esi­mer­kik­si opis­ke­lui­den ohel­le. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta rei­pas­ta ja tart­tu­vaa otet­ta työn­te­koon, sekä riit­tä­vää fyy­sis­tä kun­toa ja aiem­paa koke­mus­ta koti-/muut­to­sii­vouk­ses­ta. Työ­hön tar­vi­taan B‑ajokortti sekä oma auto, sil­lä tulet liik­ku­maan päi­vän aika­na eri kiin­teis­tö­jen välil­lä. Työ­hön tar­vi­taan myös suju­vaa suo­men kie­len taitoa.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Ethän odo­ta vaan lähe­tä hake­muk­se­si lomak­keel­la mah­dol­li­sim­man pian! Täs­sä työs­sä pää­see aloit­ta­maan nopeal­la­kin aika­tau­lul­la ja aloi­tam­me myös haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä arki­sin klo 10–14: Mil­la Pau­la­mä­ki, puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Jou­lu­kuus­sa Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Kiin­teis­tö­alan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 28.11.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9557470