Kor­kea­pai­ne­pe­su­työn­te­ki­jä, Turku

Auraclean Oy etsii korkeapainepesutyöntekijää!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Auraclean Oy on vuon­na 2021 perus­tet­tu teol­li­suus­puh­dis­tus­pal­ve­lu­ja tar­joa­va yri­tys. He ovat eri­kois­tu­neet teol­li­suus­lai­tok­sien ja raken­nus­teol­li­suu­den eri­kois­puh­dis­tuk­siin sekä yksi­tyis­asiak­kai­den että talo­yh­tiöi­den vie­mä­ri­huol­lon palveluihin.

Työn kuvaus:

Puh­dis­tus­työn­te­ki­jän teh­tä­vä­nä on toi­mia Auraclean Oy:n työ­koh­teis­sa, jot­ka ovat tyy­pil­li­ses­ti eri­lai­sia teol­li­suus­lai­tok­sia tai raken­nus­teol­li­suu­den koh­tei­ta. Työ on fyy­sis­tä ja vaa­tii kes­kit­ty­mis­tä. Työ­tä teh­dään yleen­sä yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa ja Auraclean Oy:n asian­tun­te­vat työn­te­ki­jät tar­joa­vat työ­hön vali­tul­le laa­jan perehdytyksen.

AuraClean on vaa­ti­van puh­dis­tuk­sen mes­ta­ri, joka pal­ve­lee jous­ta­vas­ti vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Heil­tä hoi­tuu kiin­teis­tö­jen ja teol­li­suus­lai­tos­ten vie­mä­ri­työt, suur­te­hoi­mu­roin­nit sekä tehok­kaat pesut kor­kea­pai­ne­pe­su­ril­la tai kui­va­jääl­lä. Ei ole sel­lais­ta pin­taa, jota he eivät sai­si puhtaaksi.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn koti­mai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. Auraclea­nil­la niin työn­te­ki­jät kuin työ­nan­ta­ja sitou­tu­vat tur­val­li­seen työ­ta­paan. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pa­sot­teis­ta puh­dis­tus­työn­te­ki­jää, joka on val­mis työs­ken­te­le­mään vaa­ti­vis­sa­kin pai­kois­sa. Odo­tam­me haki­joil­ta työ­tur­val­li­suus­kort­tia, hyvää asen­net­ta, posi­tii­vi­suut­ta ja jous­ta­vuut­ta! C‑ajokortti ja voi­mas­sa ole­vaa ammat­ti­pä­te­vyys kat­so­taan suu­rek­si eduk­si ja ne vai­kut­ta­vat myös palkkaukseen.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5171649