Kont­to­ri­sii­voo­ja, Naantali

Clean­ti­me Oy etsii oma­toi­mis­ta kont­to­ri­sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Clean­ti­me Oy on vuon­na 1989 perus­tet­tu var­si­nais­suo­ma­lai­nen sii­vousa­lan yri­tys, joka työl­lis­tää Turun talous­a­lu­eel­la noin 200 työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin sii­vous­teh­tä­viin. Yri­tys on eri­kois­tu­nut marketti‑, raken­nus- ja teol­li­suus­sii­vouk­seen, mut­ta he tar­joa­vat asiak­kail­leen myös esi­mer­kik­si toimisto‑, yllä­pi­to- ja lop­pusii­vous­pal­ve­lu­ja. Kai­ken toi­min­nan kes­kiös­sä on laa­du­kas ja luo­tet­ta­va asia­kas­pal­ve­lu, johon koko hen­ki­lö­kun­ta on aidos­ti sitoutunut.

Työn kuvaus:

Kont­to­ri­sii­voo­ja­na vas­taat Naan­ta­lis­sa sijait­se­van lai­tok­sen kont­to­ri­ti­lo­jen sii­vouk­ses­ta. Huo­leh­dit itse­näi­ses­ti esi­mer­kik­si toi­mis­to­ti­lo­jen ja hen­ki­lö­kun­nan sosi­aa­li­ti­lo­jen siis­tey­des­tä. Tar­peen mukaan työ­hön voi kuu­lua myös mui­ta perus- ja ylläpitosiivoustehtäviä.

Työ­pai­kal­le ei pää­se kul­ke­maan jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­den. Töi­tä teh­dään kui­ten­kin aina samas­sa koh­tees­sa, eikä työ­hön siis kuu­lu koh­tei­den välil­lä liikkumista.

Töi­tä teh­dään vuo­ro­vii­koin klo 6:00–14:00 tai klo 7:00–15:00.

Työt alka­vat mah­dol­li­sim­man pian ja teh­tä­vään etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta työntekijää.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen päi­vä­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa luo­tet­ta­vas­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ on itse­näis­tä ja vas­tuul­lis­ta, joten pää­set myös itse kehit­tä­mään työ­ta­po­ja­si ja vai­kut­ta­maan näin työn sisäl­töön. Clean­ti­me Oy tar­jo­aa teh­tä­vii­si laa­jan pereh­dy­tyk­sen ja ympä­ril­le­si muka­van ja ren­non työyh­tei­sön, jos­sa pide­tään huol­ta hyväs­tä työil­ma­pii­ris­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me koke­nut­ta ja vas­tuul­lis­ta sii­voo­jaa, joka pää­see kul­ke­maan töi­hin omal­la autol­la! Työs­sä edel­ly­te­tään voi­mas­sa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia ja suju­vaa suo­men kie­len tai­toa. Odo­tam­me myös oma­toi­mis­ta ja vas­tuul­lis­ta työ­asen­net­ta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5260737