Kon­tin­pur­ka­jia keik­koi­hin, Kaa­ri­na

Asiak­kaam­me etsii usei­ta kon­tin­pur­ka­jia kesän ja syk­syn keik­koi­hin!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huo­lin­nas­ta.

Työn kuvaus:

Kon­tin­pur­ka­jan työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät pää­asial­li­ses­ti eri­lais­ten tava­ra­kont­tien pur­ka­mis­ta. Työ saat­taa sisäl­tää myös mui­ta ylei­siä varas­to­teh­tä­viä, kuten pak­kaa­mis­ta ja keräi­lyä. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa. Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta tar­jol­la on satun­nai­ses­ti myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja. Työ­paik­ka sijait­see Turun lähia­lu­eel­la, hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä.

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­keik­ko­ja.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me hel­pos­ti opit­ta­van ja muka­van osa-aika­työn moder­nis­sa logis­tik­ka-alan yri­tyk­ses­sä esi­mer­kik­si opin­to­jen tai muun osa-aikai­sen työn oheen! Työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Tär­kein­tä on hyvä asen­ne ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Työs­sä tar­vi­taan tark­kuut­ta, reip­paut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian!
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 05.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1796206