Kon­tin­pur­ka­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii kon­tin­pur­ka­jia eri mit­tai­siin keikkoihin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on varas­to- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­mi­pis­teet sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Turus­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa varas­to­ho­tel­li, kus­tan­nus­te­hok­kaat Inhouse-pal­ve­lut, väli­ter­mi­naa­li­pal­ve­lut ja muut logis­ti­set lisä­ar­vo­pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tiik­ka-alan tehtäviin.

Työn kuvaus:

Kon­tin­pur­ka­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­le saa­pu­vien tava­ra­kont­tien pur­ka­mis­ta. Kon­tit sisäl­tä­vät esi­mer­kik­si astioi­ta, urhei­lu­vä­li­nei­tä, teks­tii­le­jä, pele­jä, elekt­ro­niik­ka­tuot­tei­ta tai kui­va­ruo­kaa. Puret­ta­vat tava­rat voi­vat olla pai­na­via ja nopea­tah­ti­nen työ sisäl­tää pal­jon nos­te­lua sekä pur­ka­mis­ta, joten työs­sä pär­jää­mi­nen vaa­tii hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja jon­kin ver­ran voimaa.

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta tar­jol­la on satun­nai­ses­ti myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja. Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa, hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­keik­ko­ja. Keik­ka­työn kaut­ta on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­piai­kai­sek­si varas­to­työn­te­ki­jäk­si tai sään­nöl­li­sek­si keikkailijaksi!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le hel­pos­ti opit­ta­van ja muka­van keik­ka­työn moder­nis­sa logis­tiik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Työ sopii hyvin myös opis­ke­li­jal­le! Saat työ­hön myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa koke­mus­ta ei vaa­di­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma-aloit­tei­sia varas­to­työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan. Tär­kein­tä on hyvä fyy­si­nen kun­to ja halu työs­ken­nel­lä varastoympäristössä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vil­le Sun­dell p. 0207 129 609 (arki­sin klo 8–16) ville.sundell@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 11.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 27.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8915900