Kone­puusep­pä, Lohja

Kone­puusep­pä 

Lepo­lan Puuse­pät Oy on kol­man­nen suku­pol­ven per­hey­ri­tys, joka on arvo­koh­tei­den ja ‑kiin­teis­tö­jen ikku­na- ja ovi­toi­mi­tuk­siin eri­kois­tu­nut puuse­pän­lii­ke. Suun­nit­te­lem­me, val­mis­tam­me ja asen­nam­me perin­tei­set puu­ovet ja ‑ikku­nat talo­yh­tiöi­den ja raken­nus­liik­kei­den tar­pei­siin. Koh­teem­me ovat useim­mi­ten museo­vi­ran­omai­sen suo­je­luk­ses­sa ole­via tai nii­tä kos­ke­vat tiu­kat enti­söin­ti- ja korjausmääräykset. ” 

Työn kuvaus 

Haem­me asiak­kaal­lem­me kone­puusep­pää Sam­mat­tiin. Puu­ta työs­te­tään raa­ka­lau­das­ta aihioihin. 

Tar­joam­me 

Tar­joam­me vaki­tui­sen kokoai­kai­sen työ­suh­teen sekä moni­puo­li­set työ­teh­tä­vät puu­ovien- ja ikku­noi­den val­mis­tuk­sen parissa. 

Odo­tam­me 

Odo­tam­me haki­jal­ta työ­hön vaa­dit­ta­vaa puuse­pän kou­lu­tus­ta sekä koke­mus­ta kone­puuse­pän töis­tä ja kone­tun­te­mus­ta. Etsi­mäl­läm­me hen­ki­löl­lä on loo­gi­nen mate­maat­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa, kuvien­lu­ku­tai­to, moti­vaa­tio koh­dil­laan ja pys­tyy työs­ken­te­le­mään itse­näi­ses­ti. 

 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. 

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon! 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Loh­ja, Uusi­maa Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 19.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 8.4.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6874026