Kone­pa­ja­pääl­lik­kö, Turku

Apex-Mari­ne Oy etsii konepajapäällikköä!

Asiak­kaam­me Apex-Mari­ne Oy on tur­ku­lai­nen hit­saa­va kone­pa­ja, joka toi­mii lai­va­teol­li­suu­den metal­li­töi­den ali­han­kin­tay­ri­tyk­se­nä. Kas­va­va yri­tys toi­mii nyt Turun Ori­ke­dol­la, mut­ta se on juu­ri siir­ty­mäs­sä uusiin, parem­min heil­le sovel­tu­viin tiloi­hin Piik­ki­öön. Yri­tyk­sen eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu hit­saus, kokoon­pa­no ja asen­nus – var­sin­kin kan­si­ra­ken­teet ovat heil­le tut­tu­ja. Esi­val­mis­tuk­seen heil­tä löy­tyy hyvät yhteistyökumppanit.

Työn kuvaus:

Haus­sa on lai­va­teol­li­suu­den tun­te­va kone­pa­ja­pääl­lik­kö vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Apex-Mari­nen pal­ve­luk­seen ja palk­ka­lis­toil­le. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Lit­tois­ten­tiel­lä. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan, mut­ta mitä nopeam­min sen parempi.

Työs­sä vas­tuul­la­si on kone­pa­jan toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen, työn­te­ki­jöi­den ohjaus ja val­von­ta. Pää­set osal­lis­tu­maan kun­kin meneil­lään ole­van pro­jek­tin läpi­vie­mi­seen aina suun­nit­te­lus­ta asennukseen.

Tar­joam­me:

Apex-Mari­ne tar­jo­aa vali­tul­le hen­ki­löl­le moni­puo­li­sen, vas­tuul­li­sen ja pit­kä­ai­kai­sen esi­mies­ta­son työ­teh­tä­vän kas­va­vas­sa metal­li­pa­jas­sa, jos­sa nou­da­te­taan kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja. Työ­hön saa kat­ta­van perehdytyksen.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me lai­va- ja metal­li­teol­li­suu­den ole­van joten­kin tut­tua haki­jal­le jo ennes­tään. Aiem­pi kent­tä- ja esi­mies­ko­ke­mus tela­kal­ta on toi­vot­ta­vaa, mut­ta vas­taa­va koke­mus muul­ta metal­li­teol­li­suu­den alal­ta lue­taan yhtä lail­la soveltuvaksi.

Olet ehkä toi­mi­nut aiem­min työn­joh­ta­ja­na, sinul­la on pii­rus­tuk­sen­lu­ku­tai­toa, kyky ohja­ta työn­te­ki­jöi­tä ja jär­jes­tää pajan toi­min­ta. Olet toi­meen tart­tu­va, joh­dat mie­luum­min esi­mer­kil­lä kuin toi­mis­tos­ta ja vedät haa­la­rit pääl­le­si tilan­teen sitä vaatiessa.

Kaik­ki aiem­pi koke­mus tuo­tan­to- tai teol­li­suus­työs­tä, venä­jän- ja englan­nin­kie­len­tai­to, tru­kin­ajo­tai­to sekä halu työs­ken­nel­lä metal­li­teol­li­suu­den paris­sa kat­so­taan eduksi.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren (arki­sin klo 9–16) p.0207 129 6029, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löi­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 9.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8835259