Koneis­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me koneis­ta­jaa Työs­tö­kes­kuk­sel­le Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la vaki­tui­nen CNC-koneis­ta­jan työ työs­tö­kes­kuk­sel­le jos­sa Fanuc ohjaus. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat pää­osin pien­ten sar­jo­jen ja yksit­täi­sien kap­pa­lei­den teke­mis­tä, kap­pa­lei­den koot vaih­te­le­vat muu­ta­mas­ta kilos­ta tuhan­siin. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin 06.00- 14.00 väli­sel­le ajal­le, val­miut­ta vuo­ro­työ­hön odo­te­taan. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Alaan liit­ty­vää kou­lus­ta ja/tai työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Voit olla alan ammat­ti­lai­nen tai vas­ta alal­le tule­va, jos asen­ne ja moti­vaa­tio on koh­dil­laan sinut voi­daan kou­lut­taa työhön. 

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­pai­kan alal­la paik­kan­sa vakiin­nut­ta­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kauk­sen osaa­mi­sen mukaan ja mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa omaan tekemiseen.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13476439