Koneis­ta­ja jyr­si­mel­le, Pir­kan­maa, Urjala

Etsim­me asiak­kaal­lem­me koneis­ta­jaa jyrsimelle/työstökeskukselle vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Urjalaan!

Työn kuvaan kuu­luu CNC-työs­tö­kes­kuk­sen ja ‑jyr­si­men ajoa, jois­sa Fanuc-ohjaus. Työ­tä teh­dään 2‑vuorossa. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on aikai­sem­paa koke­mus­ta vas­taa­van­lai­ses­ta työs­tä ja hal­lit­set Fanuc-ohjauk­sen. Sinul­ta odo­te­taan myös oma-aloit­tei­suut­ta ja jous­ta­vaa asen­net­ta työ­tä koh­taan. Työ­kie­li on suomi.

  Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus on osaa­mi­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja lisäk­si saat oman HR-yhteys­hen­ki­lön koko työ­suh­tee­si ajalle. 

  Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

  Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi. 

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

  Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


  Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
  Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Urja­la, Pirkanmaa
  Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
  Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
  Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
  Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
  Paik­ko­jen lkm: 1
  Haku päät­tyy: 8.6.2023
  Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
  Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116709