Koneen­huol­ta­ja, Tampere

Haem­me asiak­kaal­lem­me KONEENHUOLTAJAA Tam­pe­reel­le teollisuuspesulaan. 

Työn kuvaan kuu­luu pesu­lan konei­den ja kiin­teis­tön huol­ta­mi­nen, kone­häi­riöi­den kor­jaa­mi­nen sekä laa­dun­val­von­ta. Kysees­sä on 3‑vuorotyö ja työ­hön kuu­luu myös lau­an­tai­vuo­ro­ja. Tun­te­ja on tar­jol­la 40h/vko ja työ­suh­de on vakituinen. 

Odo­tam­me haki­jal­ta val­miuk­sia konei­den huol­ta­mi­seen ja kor­jaa­mi­seen. Sovel­tu­va kou­lu­tus voi olla esi­mer­kik­si kone‑, säh­kö tai lvi-asen­ta­ja. Kai­ken­lai­nen työ­ko­ke­mus konei­den paris­ta kat­so­taan eduk­si. Lisäk­si haki­jal­ta odo­te­taan oma-aloit­teis­ta otet­ta työ­hön sekä halua oppia uutta.

Tar­jol­la on moni­puo­li­nen työ­teh­tä­vä osa­na muu­ta­man hen­gen kun­nos­sa­pi­to­tii­miä. Työs­sä on mah­dol­lis­ta kehit­tyä kun­nos­sa­pi­don osaa­jak­si ja työ­hön anne­taan kat­ta­va pereh­dy­tys. Aloi­tus­palk­ka on noin 2300€/kk, mut­ta se sovi­taan tar­kem­min sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä. Lisäk­si kuu­kausi­pal­kan pääl­le mak­se­taan vuo­ro­li­sät. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kuu­kausi­palk­ka sopi­muk­sen mukaan + vuo­ro­li­sät Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9594035