Koneen­hoi­ta­ja, Tur­ku

Asiak­kaam­me Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja etsii koneen­hoi­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen! 

Työn kuvaus: 

Koneen­hoi­ta­ja työs­ken­te­lee tuo­tan­to­lin­jal­la osa­na tuo­tan­to­hen­ki­lö­kun­taa kes­kit­tyen lait­teen tek­ni­seen yllä­pi­toon. Moni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu konei­den kasauk­sia, puh­dis­tuk­sia, tar­kas­tuk­sia, sää­tö­jä ja kun­non­val­von­taa. Tavoit­tee­na on, että koneen­hoi­ta­ja havait­see hitaas­ti kehit­ty­vät viat aikai­sin ja pys­tyy diag­no­soi­maan ne tar­kas­ti. Koneen­hoi­ta­ja on siis erit­täin tär­keäs­sä roo­lis­sa kun­nos­sa­pi­don kehit­tä­mi­ses­sä. 

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin, vii­kon­lo­put ovat vapaat! Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen. 

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Yri­tyk­sen tun­net­tu­ja brän­de­jä ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sa on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si yri­tys toi­mii mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja sen lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. 

Tar­joam­me: 

Vali­tul­le koneen­hoi­ta­jal­le tar­joam­me vas­tuul­li­sen ja pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten ja vaih­te­le­vien teh­tä­vien paris­sa. Jalos­ta­ja tar­jo­aa ammat­ti­tai­toi­sen orga­ni­saa­tion tuen sekä hyvän pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­vään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja aina vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.  

Odo­tam­me: 

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä kah­des­sa vuo­ros­sa. Valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen ensim­mäis­tä työ­vuo­roa. Odo­tam­me myös tek­nis­tä kou­lu­tus­ta tai aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Teh­tä­väs­sä on hyö­tyä oma­toi­mi­suu­des­ta, jär­jes­tel­mäl­li­syy­des­tä ja englan­nin kie­len tai­dos­ta. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja ja kiin­nos­tus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa työs­ken­te­lyyn! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga: 

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. 

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon! 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 19.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 01.04.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1149879