Konea­sen­ta­ja, Vantaa

Etsim­me asiak­kaal­lem­me konea­sen­ta­jaa Vantaalle!

Työn­ku­va sisäl­tää enim­mäk­seen nos­to­lait­tei­den, mut­ta myös kuor­maa­jien ja truk­kien huol­to- ja kor­jaus­teh­tä­viä. Töi­tä teh­dään sekä asiak­kaam­me omal­la kor­jaa­mol­la Van­taal­la että asiak­kai­den tilois­sa ympä­ri PK-seu­tua ja välil­lä kau­em­pa­na­kin. Työ­ai­ka on arki­sin klo 7.30–16.00. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta 6kk jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on sovel­tu­va tek­ni­nen kou­lu­tus sekä työ­ko­ke­mus­ta konei­den asennus‑, huol­to- tai kor­jaus­teh­tä­vis­tä. Eduk­si kat­so­taan säh­kö­alan ja hydrau­lii­kan osaa­mi­nen. Tär­ke­ää on, että olet halu­kas oppi­maan uut­ta ja kyke­net itse­näi­seen työskentelyyn. 

Täs­sä työssä

  • Työs­ken­te­let huol­to- ja kor­jaus­teh­tä­viä pää­osin nos­to­lait­tei­den parissa
  • Teet töi­tä sekä hal­lil­la että kentällä

Odo­tam­me sinulta

  • Koke­mus­ta konei­den paris­sa työs­ken­te­lys­tä ja/tai sovel­tu­vaa koulutusta
  • Oma-aloit­tei­suut­ta ja halua oppia uutta

Tar­joam­me

  • Vaki­tui­sen työ­pai­kan lähes 30 vuot­ta alal­la toi­mi­nees­ta yrityksestä
  • Konei­den merk­ki­koh­tais­ta koulutusta
  • Kiin­teän kuukausipalkan

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kuu­kausi­palk­ka sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 19.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 21.3.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6318155