Konea­jo­tai­toi­nen piha­työn­te­ki­jä, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me konea­jo­tai­tois­ta piha­työn­te­ki­jää Tampereelle!

Työn­ku­vaan kuu­luu eri­lai­set kiin­teis­tön­huol­lon ulko­työt, kuten katu­jen har­jaus, nur­mi­kon­leik­kaus, hie­koi­tuk­set, piho­jen pese­mi­nen jne. Töi­tä teh­dään ympä­ri Tam­pe­ret­ta ja työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­vil­le. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si mää­rä­ai­kai­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta työs­sä on mah­dol­li­suus jat­koon asiak­kaam­me kirjoilla. 

Odo­tam­me haki­jal­ta koke­mus­ta har­ja­ko­neen, Wil­len ja pesuau­ton ajos­ta. Yli­pään­sä koke­mus kiin­teis­tön­hoi­don piha­töis­tä on eduk­si. Työ­kie­le­nä on suomi.

Tar­joam­me muka­van työ­pai­kan ja työn, jos­sa teke­mis­tä riit­tää. Aloi­tus­palk­ka on sovit­ta­vis­sa koke­muk­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116756