Konea­jo­tai­toi­nen maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä, Pir­kan­maa, Uusimaa

Asiak­kaam­me etsii konea­jo­tai­tois­ta maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työsuhteeseen. 

Työn kuvaus 

Työ­koh­teet sijait­se­vat Ete­lä-Suo­mes­sa Tam­pe­reen ala­puo­lel­la ja kes­kit­tyen pää­kau­pun­ki­seu­tuun. Mat­kus­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Päi­vät voi­vat venyä, mut­ta kun työt on teh­ty, alkaa vii­kon­lop­pu. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja tavoit­tee­na on koea­jan jäl­keen siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille. 

Tar­joam­me 

Moni­puo­lis­ta, vaih­te­le­vaa ja haas­ta­vaa työ­tä, jos­sa pää­see kehit­tä­mään konea­jo­tai­to­jen lisäk­si maan­ra­ken­ta­jan osaa­mis­ta. Omal­la työn­teol­la pys­tyy vai­kut­ta­maan omien vapai­den pituu­teen. Työ­koh­teet vaih­tu­vat, joten mihin­kään paik­kaan ei ehdi kyl­läs­ty­mään. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukaan.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle. 

Odo­tam­me 

Odo­tam­me, perus­osaa­mis­ta kai­vin­ko­neen ja mui­den maan­ra­ken­nus­työs­sä käy­tet­tä­vien konei­den aja­mi­ses­ta. Myös kykyä teh­dä maan­ra­ken­nus­töi­tä itse­näi­ses­ti pide­tään arvos­sa. Edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa ajo­kort­tia, mat­kus­tus­ha­luk­kuut­ta ja jous­ta­vuut­ta työ­ai­ko­jen suhteen.

Haku­pro­ses­si 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga: 

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa. 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Uusi­maa, Pir­kan­maa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 20.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7095627