Kon­diit­to­ri las­kiais­pul­la­se­son­kiin, Turku

Haem­me kon­diit­to­rei­ta seson­ki­työ­hön Lei­po­mo Saloselle!

Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka­lei­vän val­mis­tus. Lei­po­mo Salo­nen on tun­net­tu pit­käs­tä koke­muk­ses­taan ja sen tuo­mas­ta vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Yri­tyk­sen tuo­te­va­li­koi­maan kuu­luu säm­py­lät ja pata­lei­vät sekä pit­kot, wie­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set, joi­den val­mis­tuk­ses­ta vas­taa noin 120 lei­po­moa­lan ammattilaista.

Työn kuvaus:

Kon­diit­to­rin teh­tä­vä­nä on val­mis­taa perin­tei­siä Salo­sen las­kias­pul­lia, joi­ta myy­dään seson­gin aika­na ruo­ka­kau­pois­sa ympä­ri Suo­men. Salo­sen las­kiais­pul­lat ovat lähi­vuo­si­na sijoit­tu­neet lois­ta­vil­le pis­te­si­joil­le eri­lai­sis­sa las­kiais­pul­lia arvioi­vis­sa kulut­ta­ja­tes­teis­sä. Kon­diit­to­ri on vas­tuus­sa sii­tä, että pul­lat ovat tänä­kin vuon­na tasa­laa­tui­sia, kau­nii­ta ja her­kul­li­sen makui­sia. Töi­tä teh­dään eri­lai­sia konei­ta ja lait­tei­ta käyt­täen, mut­ta esi­mer­kik­si ker­ma­vaah­don pur­so­tus teh­dään käsin.

Kysees­sä on seson­ki­työ, joka alkaa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä teh­dään kol­mes­sa vuorossa.

Lei­po­mo sijait­see Vähä­heik­ki­län­tiel­lä hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Lei­po­mo Salo­nen on savu­ton työpaikka.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le her­kul­li­sen seson­ki­työn perin­teis­ten Salo­sen las­kiais­pul­lien val­mis­tuk­sen paris­sa tun­ne­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä. Lei­po­mos­sa työym­pä­ris­tö on moder­ni ja siis­ti. Lei­po­mo Salo­nen tar­jo­aa myös mah­ta­van työyh­tei­sön, joka tukee, aut­taa ja tar­vit­taes­sa kan­nus­taa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me osaa­via työn­te­ki­jöi­tä, joil­la on joko lei­po­moa­lan kou­lu­tus tai aiem­paa koke­mus­ta alan töis­tä. Teh­tä­vään voi­daan vali­ta myös alaa täl­lä het­kel­lä opis­ke­le­va hen­ki­lö. Odo­tam­me mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa vuo­rois­sa tam­mi- ja hel­mi­kuun ajan. Työs­sä tar­vi­taan myös oma­toi­mis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi, 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16).
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan työn­te­ki­jöi­den TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 6.2.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.1.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6216672