Kokoon­pa­no­työn­te­ki­jä, Virrat

Etsim­me kokoon­pa­no­työn­te­ki­jää Virroille!

Työn kuvaus:

Kokoon­pa­no­työn­te­ki­jä­nä työs­ken­te­let syvä­ke­räys­säi­liöi­den varus­te­lun eri vai­hei­den paris­sa. Työ on vuo­ro­työ­tä ja työ­suh­de alkaa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian.

Odo­tam­me:

-tuo­ret­ta koke­mus­ta joko raken­nusa­lan tai teol­li­suu­den työtehtävistä

-täy­si-ikäi­syyt­tä

-Suo­men kie­len taitoa

-val­miut­ta vuorotyöhön

-rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta asen­net­ta työntekoon

Tar­joam­me:

Muka­van työ­pai­kan vakaas­ta ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä sekä mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää työ­ko­ke­mus­ta tuo­tan­non paris­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le puh. 0401968986.

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986. aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Vir­rat, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 25.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5255532