Kokoon­pa­no­työn­te­ki­jä, Pöytyä

Asia­kas­yri­tyk­sem­me etsii kokoon­pa­no­työn­te­ki­jöi­tä metalliteollisuuteen!

Vuon­na 1952 perus­tet­tu Mepu Oy on laa­duk­kais­ta vil­jan­kä­sit­te­ly­tuot­teis­taan tun­net­tu yri­tys. Tuot­teet sekä suun­ni­tel­laan että val­mis­te­taan Suo­mes­sa ja sen auto­ma­ti­soi­tu ja robot­ti­kes­kei­nen tuo­tan­to var­mis­ta­vat osal­taan kus­tan­nus­te­hok­kaan ja luo­tet­ta­van toi­min­nan. Yri­tys tar­jo­aa asiak­kail­leen koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua aina suun­nit­te­lus­ta huol­to­pal­ve­lui­hin. Yri­tyk­sen tuot­teet ovat saa­vut­ta­neet suu­ren suo­sion koti­maan lisäk­si myös ympä­ri Euroop­paa. Yri­tys työl­lis­ti vii­me tili­kau­del­laan 59 työn­te­ki­jää teh­den 11,3 m€ liikevaihdon. 

 

Työn kuvaus:

Kokoon­pa­no­työn­te­ki­jän työn­ku­vaan kuu­luu käsi­työ­ka­luil­la vesi­kier­tois­ten läm­mit­ti­mien kokoon­pa­noa. Työs­sä onnis­tu­mi­nen vaa­tii tark­kuut­ta, huo­lel­li­suut­ta sekä laa­dun­var­mis­tuk­sel­lis­ta asen­net­ta, sil­lä toi­min­ta perus­tuu SFS-EN ISO 9001 ‑laa­tu­jär­jes­tel­mään ja kan­ta­vien raken­tei­den osal­ta SFS-EN ISO 3834–3‑hitsausvaatimusten täyt­tä­mi­seen. Työ voi sisäl­tää myös mui­ta kokoon­pa­no­työn­te­ki­jän tehtäviä.

Työ alkaa elo­kuus­sa ja kes­tää n. 3kk.  Työ­ai­ka on maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja työ­tä teh­dään tar­vit­taes­sa kak­si­vuo­ro­työ­nä. Aamu­vuo­ro on klo 6–14 ja ilta­vuo­ro klo 14–22. Työ­paik­ka sijait­see Ylä­neel­lä, joten pai­kal­le pääs­täk­seen työn­te­ki­jäl­lä tulee olla oman auton käyttömahdollisuus.

 Tar­joam­me:

Tar­joam­me mää­rä­ai­kai­sen ja kokoai­kai­sen työn nimek­kääs­sä metal­li­teol­li­suu­den yri­tyk­ses­sä. Saat hyvän pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­vii­si ja ympä­ril­le­si kan­nus­ta­van työyh­tei­sön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

 Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä toi­vo­taan aiem­paa koke­mus­ta kokoon­pa­no­töis­tä, mut­ta se ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Toi­vom­me haki­jal­ta käsi­työ­ka­lu­jen hyvää perus­tun­te­mus­ta ja jon­kin ver­ran käsi­työ­tai­to­ja.  Työs­sä menes­tyäk­seen haki­jan tulee oma­ta hyvää kuvien ja ohjei­den luku­tai­toa ja hyvää suo­men­kie­len­tai­toa. Arvos­tam­me toi­meen tart­tu­vaa asen­net­ta ja rei­pas­ta sekä oma-aloit­teis­ta­kin otet­ta työhön.

 Haku
Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

 Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pöy­tyä, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Elokuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 22.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 8.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8195670