Kokoon­pa­ni­ja & MIG-hit­saa­ja, Helsinki

Haem­me nyt kokoon­pa­ni­jaa ja MIG-hit­saa­jaa Hel­sin­gin Suu­ta­ri­las­sa sijait­se­vaan, tur­va­ka­lus­tei­ta val­mis­ta­vaan yritykseen.

Työn kuvaus

Tur­va­ka­lus­tei­den val­mis­tus­vai­hees­sa työ­hö­si kuu­luu pää­asial­li­ses­ti kokoon­pa­ne­mi­nen ja mm. ovie­le­ment­tien MIG-hit­saus. Työ­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa ja etu­na on liu­ku­va työ­ai­ka, työ­päi­vän aloi­tus klo 06.00–08.00 välillä.

Työ­paik­ka sijait­see Hel­sin­gin Suu­ta­ri­las­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, ren­nos­sa ja ammat­ti­tai­toi­ses­sa työyh­tei­sös­sä. Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, koea­jan (6kk) jäl­keen mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaal­le vaki­tui­sek­si työntekijäksi.

Tar­joam­me

Tar­joam­me vaki­tui­sen työn vaka­va­rai­ses­sa ja laa­duk­kaas­sa yri­tyk­ses­sä. Saat arvos­te­tun työ­nan­ta­jan, jol­la on erit­täin vah­va tilaus­kan­ta sekä erin­omai­set tulevaisuudennäkymät.

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen teh­tä­vän kuvan suo­ma­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, jon­ka tuot­teet kor­kei­den laa­tus­tan­dar­dien mukai­sia. Työyh­tei­sök­se­si saat ren­non ammat­ti­lais­ten poru­kan, joka aut­taa ja tukee tar­vit­taes­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkkauksen.

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta jon­kin ver­ran koke­mus­ta kokoon­pa­ne­mi­ses­ta ja MIG-hit­sauk­ses­ta. Toi­vom­me sinul­ta vas­tuul­lis­ta asen­net­ta työ­hö­si, sil­lä val­mis­tet­ta­vien tuot­tei­den tulee täyt­tää kor­keat laatustandardit.

Olet­han myös moti­voi­tu­nut oppi­maan uut­ta ja kehit­ty­mään työs­sä? Työ on jon­kin ver­ran fyy­sis­tä, joten hyväs­tä fyy­si­ses­tä kun­nos­ta on teh­tä­vän kan­nal­ta etua.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si hel­pos­ti muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: puh. 0400 167 076 / vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 076 Fredrik Wik­ström vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 3.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 20.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8801506