Kokoon­pa­ni­ja ja apu­työn­te­ki­jä maa­ti­lal­le, Orivesi

Haem­me Ori­ve­del­le kokoonpanotyöntekijää/maatilan apulaista! 

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä työn­ku­vaan kuu­luu vane­ri­tuot­tei­den kasaa­mis­ta akku­po­ra­ko­net­ta ja mui­ta käsi­työ­ka­lu­ja käyt­täen sekä moni­puo­li­sia maa­ti­lan apu­töi­tä. Kysees­sä on osa-aikai­nen työ, jos­sa työt on sovi­tet­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti esi­mer­kik­si toi­sen työn tai opis­ke­lu­jen ohel­le. Vii­koit­tai­nen tun­ti­mää­rä vaih­te­lee arviol­ta 10–30h välil­lä sää­olo­suh­teis­ta sekä työn­te­ki­jän omas­ta toi­vees­ta riip­puen. Työ­paik­ka sijait­see n. 10 km pääs­sä Ori­ve­den kes­kus­tas­ta. Työt alka­vat heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä ja työ­suh­teen kes­to on aina­kin 2–3kk, mah­dol­li­ses­ti pidempäänkin.

Odo­tam­me:

Sinul­la ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä olla aiem­paa koke­mus­ta kokoon­pa­no- tai maa­ti­la­töis­tä, sil­lä täs­sä työs­sä oma-aloit­tei­nen asen­ne työn­te­koon ja oppi­mis­ha­lu ovat tär­keim­mät kri­tee­rit. Lisäk­si akku­po­ra­ko­neen ja ylei­sim­pien käsi­työ­ka­lu­jen tuli­si olla ennes­tään tut­tu­ja. Trak­to­ri­kort­ti kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole pakollinen. 

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaih­te­le­va työn­ku­va maa­ti­laym­pä­ris­tös­sä. Työ­ajat on sovit­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti elä­män­ti­lan­tee­si mukaan ja palk­kaus sovi­taan osaa­mi­ses­ta­si riip­puen välil­le 11–15€/h. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 196 8986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Ori­ve­si, Pir­kan­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osa­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: 11–15€/h koke­muk­ses­ta riip­puen Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 17.8.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 3.8.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8116010