Kokoai­kai­nen yllä­pi­to­sii­voo­ja, Tampere

Haem­me suo­ra­rek­ry­toin­ti­na pit­kään Tam­pe­reel­la toi­mi­neel­le kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sel­le kokoai­kais­ta sii­voo­jaa Tam­pe­reen alu­eel­la sijait­se­vaan kohteeseen!

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­vä­nä on toi­mi­ti­lo­jen yllä­pi­to­sii­vous. Työ­koh­de sijait­see noin kah­dek­san kilo­met­rin pääs­sä Tam­pe­reen kes­kus­tas­ta ja työ­ajat ovat arki­sin klo 06.00–14.00.Työhön anne­taan kat­ta­va pereh­dy­tys. Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja työ­so­pi­mus teh­dään suo­raan asiak­kaam­me kanssa.

 Asiak­kaam­me tarjoaa:

  • Vaki­tui­sen työ­suh­teen arvos­te­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa yrityksessä
  • Jous­ta­van työajan
  • kuu­kausi­pal­kan — aloi­tus­palk­ka on n. 2000€/kk hie­man aiem­mas­ta koke­muk­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta riippuen
  • kat­ta­van työ­ter­vey­den ja usei­ta henkilökuntaetuja 

Asiak­kaam­me odot­taa hakijalta:

  • sii­vousa­lan tutkintoa
  • perus­hy­vää fyy­sis­tä kuntoa
  • rei­pas­ta asen­net­ta ja asiakaspalveluhenkisyyttä
  • suo­men kie­len tai­toa (työ­hön kuu­luu suo­men­kie­lis­ten jär­jes­tel­mien käyttöä)

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 196 8986/aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 13.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 30.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8939861